Född i Stockholm på femtiotalet

The Stockholm Birth Cohort Study (SBC) was created in 2004/2005 by a probability matching of two anonymized longitudinal datasets; The Stockholm Metropolitan study and The Swedish Work and Mortality Database (WMD). The former involves all children born 1953 that lived in the Stockholm metropolitan area as of November 1, 1963, while the latter comprises data for the period 1980-2009 on all individuals living in Sweden in 1980 or 1990, and born before 1986. The study comprises data from both surveys and public register records. The core of the project consists of three surveys from The Stockholm Metropolitan study; The School Study (1966), The Family Study (1968), and The Culture and Leisure Time Study (1985). There is also a wide range of register data, for instance delivery records, occupational and income data, welfare recipiency data, health records, mortality data, educational data, and dependency and child welfare committee data. The Stockholm Birth Cohort offers unique opportunities for longitudinal research within various fields such as sociology, public health science, and psychology. So far the datasets have resulted in more than 140 publications which have dealt with, among other things, whether and how childhood circumstances affect later social outcomes in adult life. Purpose: To aim is to create a new tool for life-course studies of health outcomes as well as social outcomes for research in fields such as psychology, public health science, and sociology.

Studien “Född i Stockholm på femtiotalet” skapades 2004/2005 genom en sannolikhetsmatchning av två anonymiserade statistiska datamaterial; Metropolitprojektet och databasen Hälsa, sjukdom, arbete och inkomst (HSIA). Den förra innefattar alla barn födda 1953 och som bodde i Stockholm 1963, och den senare består av uppgifter för perioden 1980-2009 över alla personer som bodde i Sverige 1980 eller 1990 och som var födda före 1986. Studien består av data från både enkäter och allmänna register. Ryggraden för hela projektet utgörs av tre enkätundersökningar inom ramen för Metropolitprojektet; Skolundersökningen (1966), Familjeundersökningen (1968) och Kultur- och fritidsenkäten (1985). Därtill utgörs innehållet av data från en rad olika register, däribland förlossningsjournaler, inkomster och yrkesuppgifter, socialbidrag, hälsa, dödsorsaker, utbildning och information om familjen från socialregister. "Född i Stockholm på femtiotalet" erbjuder en unik möjlighet att bedriva longitudinell forskning inom flera discipliner såsom sociologi, folkhälsovetenskap och psykologi. Hittills har datamaterialet resulterat i över 140 publikationer, och har till exempel använts för att undersöka bestämmelsefaktorer för barns möjligheter i livet. Syfte: Syftet är att skapa ett nytt redskap för livsförloppsstudier av hälsoutfall och sociala utfall för forskning inom discipliner såsom psykologi, folkhälsovetenskap och sociologi.

All children born in 1953 that lived in the Stockholm metropolitan area on November 1, 1963 was included in the study. Thus, children born outside of Stockholm was included, either in another Swedish region or abroad. The total sample was 15117 individuals, of which 7719 were boys and 7398 girls.

I studien inkluderades alla barn födda 1953 som bodde i Stockholmsområdet 1 november 1963. Alltså ingick även barn som var födda utanför Stockholm, antingen i en annan del av landet eller utomlands. Det totala urvalet bestod av 15117 personer varav 7719 pojkar och 7398 flickor.

Total universe/Complete enumeration

Hela populationen/total räkning

Identifier
Source https://snd.gu.se/catalogue/study/ext0106
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=61e1f21f46adced1fab0d2fd94e6e4e1d80884ead57806e5641a0581b2f97c59
Provenance
Creator Ylva B. Almquist
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2014
Rights Access to data through an external actor. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via extern aktör. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Geography; Geosciences; Geospheric Sciences; History; Humanities; Jurisprudence; Law; Life Sciences; Medieval History; Natural Sciences; Philosophy; Psychology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences