Svensk veckopress 1920-1975

DOI

In this survey the contents of 21 Swedish weeklies are scrutinized for the period 1920-1975. Four issues of each paper have been examined for each five years.

Innehållsanalysen omspänner perioden 1920-1975. Varje tidningsnamn som valts ut har granskats med 4 nummer per vart 5:e år. Vissa tidningsnamn som varit särskilt svårtillgängliga bakåt i tiden utgör undantag från 5-års regeln och har endast granskats vart 10:e år (1925, 1935, 1945, osv.) utom åren 1965, 1970 och 1975 då samtliga utvalda tidningsnamn granskats. Urvalet av de 4 numren per år har varit styrt i tiden till som regel vecka 7, 20, 33 och 46. Urvalet har styrts sålunda för att de stora säsongsvariationerna i innehållet skall hållas under kontroll. Sammanlagt har 21 stycken tidningsnamn med tillsammans ca 8500 sidor analyserats. De veckotidningar som innehållsanalyserats, täcker merparten av populärpressutgivningen under undersökningsperioden; såväl vad gäller den sammanlagda upplagan som antalet tidningsnamn. Innehållsanalysen omfattar allt material i varje granskat tidningsexemplar. Varje förekommande artikel har klassificerats med hjälp av närmare 500 samtidigt tillgängliga kodkategorier. Annonser, fiction, fackmaterial etc, har granskats med varje tidningsnummer som undersökningsenhet. Reportage och artiklar har granskats med varje artikel som undersökningsenhet.

Compilation/Synthesis

Kompilering/Syntes

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/001628
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=767e99bb5ae2bc6648e8df3f2b10baed99072d90ebc42cdc02050af3f9f61d5c
Provenance
Creator Bernow, Roger; Österman, Torsten
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2013
Rights Access to data through SND. Data are accessible by order.; Åtkomst till data via SND. Data är tillgängliga via beställning.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; History; Humanities
Spatial Coverage Sweden; Sverige