Folkhälsa i Skåne 2012 - Enkät 1: Yngre (18-64 år)

DOI

Region Skåne regularly carries out public health surveys to examine the health and living conditions of living and living conditions. Previous surveys have been carried out in 2008, 2004 and 2000. In 2012, a sample was drawn from the population registry among persons aged 18-80 years and living in Region Scania. The sample was stratified after sex and geographic area. An additional sample was drawn from 17 different parts of Malmö, Helsingborg and Kristianstad. Two versions of the survey was sent out; one to younger (18-64 years) and one to older individuals (65-80 years). In total 28,029 persons answered the questionnaire, corresponding to 51,7 percent of the total sample (n= 54,250). The survey included questions related to background, health, medicine, sleep and well-being, dental health, living habits, social relations, threats and violence, trust in social institutions, work, employment and economics, occupational health, homes, housing and housing, quality of life and healthcare. In addition to data collected from surveys, registry data were used from Statistics Sweden. Purpose: The aim was to get a current picture of the health, living and environmental conditions among the inhabitants of Scania.

Region Skåne genomför regelbundet folkhälsoenkäter för att kartlägga skåningarnas hälsa och levnads- och miljöförhållanden. Tidigare undersökningar har genomförts 2008, 2004 och 2000. Under 2012 drogs ett obundet slumpmässigt urval ur befolkningsregistret bland personer i åldern 18-80 år som var folkbokförda i Skåne län. Urvalet var stratifierat efter kön och kommun/stadsdel (30 kommuner + 26 kommundelar i Malmö, Lund och Kristianstad). Från 17 delområden i Malmö, Helsingborg och Kristianstad drogs sedan ett tilläggsurval. Två versioner av enkäten skickades ut; en till yngre (18-64 år) och en till äldre individer (65-80 år). Totalt besvarade 28029 personer frågeformuläret, vilket motsvarade 51,7 procent av nettourvalet (n = 54250). Enkätfrågorna handlade om bakgrundsdata, uppväxtförhållanden, hälsa, läkemedel, sömn och välbefinnande, tandhälsa, levnadsvanor, sociala relationer, hot och våld, förtroende för samhällsinstitutioner, arbete, sysselsättning och ekonomi, företagshälsovård, hem, hushåll och boendemiljö, livskvalitet och vårdutnyttjande. Förutom variabler som samlades in via frågeblanketten hämtades ett antal registervariabler från SCB:s olika register. Syfte: Syftet var att ge en aktuell bild av skåningarnas hälsa, levnads- och miljöförhållanden.

Probability: Stratified

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Probability

Sannolikhetsurval

Web-based interview

Webbaserad intervju

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=b1ca51b4a2273581bf11133ab1113486c9376cb18b87c1fd1dbdda59ee13104c
Provenance
Creator Grahn, Mathias; Rosvall, Maria; Modén, Birgit
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2014
Rights Access to data through an external actor. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via extern aktör. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Computer Science; Computer Science, Electrical and System Engineering; Economics; Engineering Sciences; History; Humanities; Information Science; Life Sciences; Mathematics; Medicine; Medicine and Health; Medieval History; Natural Sciences; Pharmacy; Physiology; Psychology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences