Den nationella SOM-undersökningen 2012

DOI

In order to identify how the evolution of society affects Swedes’ attitudes and behaviour, the SOM Institute started its National SOM study in 1986. National SOM addresses three areas – society, opinion and mass media – and consists of several parallel surveys. All surveys include a large number of questions related to politics, society, media and social background, but their areas of focus differ. In 2012, the following questionnaires are distributed: Sweden 1 focusing on politics and society; Sweden 2 focusing on media and culture; Sweden 3 focusing on life style and health; Sweden 4 focusing on economy and welfare Purpose: The main purpose is to establish time series that enable researchers to analyse how various changes in society affect people's attitudes and behaviour.

För att kunna förstå hur samhällsutvecklingen påverkar svenska folkets attityder och beteenden, har SOM-institutet sedan 1986 genomfört Riks-SOM. Första mätningen skedde genom samverkan mellan ett par forskningsprojekt vid Göteborgs universitet, men intresset för resultaten blev stort och SOM-institutet etablerades med ansvar att göra en ny undersökning varje höst. Riks-SOM fokuserar på tre teman - samhälle, opinion och massmedier. Mellan 1998 och 2008 genomfördes Riks-SOM som två parallella undersökningar med två representativa urval och två olika formulär. År 2009 utökades undersökningen ytterligare till tre delundersökningar, med ett urval om totalt 9 000 personer. Samtidigt kortades formulären något. 2012 tillkom ytterligare en delundersökning och urvalet omfattade 12 000 personer. De fyra formulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i Riks-1 ligger på politik och samhälle; i Riks-2 på medier och kultur; i Riks-3 på livsstil och hälsa; i Riks-4 på ekonomi och välfärd. Datainsamlingen genomförs parallellt och under identiska förhållanden. Syfte: Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden.

Four parallel nationally representative sub-surveys based on a sample of 3000 individuals each

Fyra parallella riksrepresentativa delundersökningar baserade på ett urval om vardera 3 000 personer

Probability: Systematic random

Sannolikhetsurval: systematiskt slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/001872
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=e87b7d9ad3ea09c4e0dad51efbf1b5ff05e9b6eec827ee1ce846f501842d7574
Provenance
Creator SOM Institute, University of Gothenburg; SOM-institutet, Göteborgs universitet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2014
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige