Internationella förhandlingsbarometern

DOI

The International Negotiations Survey is a research program with the aim to advance interdisciplinary knowledge using questionnaire data collected at international negotiations. The International Negotiations Survey team has conducted questionnaire studies since 2007. The database now contains around 9000 responses from delegates to the Conference of Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), partici­pants in side events, as well as side-event organ­izers. The survey, which is undertaken with the agreement of the UNFCCC Secretariat, has been on-going since the climate change negotiations in Bali 2007. The survey measures individual preferences on a variety of topics at the negotiations, such as the role of non-state actors, leadership, the effectiveness of various solutions to tackle climate change, principles for effort sharing of commitments, and Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA) by developing countries. It includes a number of questions held constant over time as well as questions that vary from year to year. The dataset thereby offers unique empirical material for understanding attitudes and opinions held by the diverse participants at the international climate change negotiations. Purpose: The International Negotiations Survey (INS) seek to analyse what personal preferences the participants at the UN climate conference have regarding different topics addressed in the negotiations.

Internationella förhandlingsbarometern (The International Negotiations Survey) är ett forskningsprogram med syfte att öka tvärvetenskaplig kunskap med hjälp av enkätdata som samlas in under internationella förhandlingar. Forskarlaget har genomfört studier på enkätdata sedan 2007. Databasen innehåller nu cirka 9000 svar från delegater under FN:s klimatkonferenser (UNFCCC). Bland de svarande ingår också deltagare vid konferensernas sidoevenemang och arrangörer till sidoevenemangen. Enkätundersökningen, som genomförs i samförstånd med UNFCCC-sekretariatet, har pågått sedan klimatförhandlingarna på Bali 2007. Undersökningen mäter individuella preferenser inom de olika ämnesområden som tas upp vid förhandlingarna, såsom icke-statliga aktörers roll, ledarskap, effektiviteten hos olika lösningar för att ta itu med klimatförändringarna, principer för hur åtaganden ska delas och åtgärder framtagna av Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA) för utvecklingsländer. Enkäten innehåller både ett antal frågor som återkommer vid varje undersökningstillfälle, samt frågor som varierar från år till år. Datasetet erbjuder därmed ett unikt empiriskt material för att förstå attityder och åsikter som innehas av de olika deltagarna vid de internationella klimatförhandlingarna. Syfte: Internationella förhandlingsbarometerns (INS) syfte är att undersöka vad deltagare vid FN:s klimatkonferens anser om de ämnen som tas upp vid förhandlingarna.

Non-probability: Quota sample

Icke-sannolikhetsurval: kvoturval

Non-probability

Icke-sannolikhetsurval

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=323abf717b196792f1d7e6602bead66c082068abb3fa7e506ce2757b53121626
Provenance
Creator Linnér, Björn-Ola
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2017
Rights Access to data through an external actor. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via extern aktör. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Biology; Biospheric Sciences; Ecology; Economics; Geography; Geosciences; Geospheric Sciences; Life Sciences; Medicine; Natural Sciences; Social and Behavioural Sciences