Videopelejä pelaavien naisten kokemuksia kohtaamistaan ennakkoluuloista 2020

Aineisto koostuu videopelejä pelaavien naisten kirjoituksista liittyen kohtaamiinsa ennakkoluuloihin. Kirjoituksia pyrittiin saamaan naisilta, jotka ovat videopelejä pelatessaan tai pelien ulkopuolella kohdanneet ennakkoluuloja, väheksyntää tai arvostelua. Kirjoituskutsussa vastaajille annettiin muutamia kirjoittamista helpottavia apukysymyksiä. Apukysymyksissä kysyttiin muun muassa sitä, millaisia vaikutuksia sukupuolella on ollut pelaamiseen, miten vastaajan läheiset suhtautuvat vastaajan pelaamiseen, kuinka usein ennakkoluuloja kohdataan sekä ketkä suhtautuvat pelaamiseen ennakkoluuloisesti? Vastaajalle tarjottiin myös mahdollisuutta kuvailla sitä, millaisia mahdollisia konflikteja pelaaminen on aiheuttanut. Lisäksi vastaajaa pyydettiin myös kertomaan, mitä pelejä hän pelaa. Taustatietoina kysyttiin mm. sukupuolta, ikää, koulutusta, ammattiasemaa, siviilisäätyä ja pelaamiseen käytettyä aikaa.

This dataset consists of 14 writings by female gamers on their experiences of prejudice. The participants were women who have faced prejudice, belittlement or criticism while playing video games or otherwise related to their gaming. In the invitation to write, the respondents were presented with some questions to help with writing. The respondents were asked about the effects their gender had had on their gaming, how people close to them felt about them playing video games, how often they experienced prejudice and who was prejudiced against them. The respondents were also offered a chance to describe what kinds of conflicts their gaming had caused in their lives. Additionally, the respondents were asked to specify the kinds of video games they played. Background information included, for instance, the respondent's gender, age, education, employment status, marital status and time spent gaming. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Oma kirjoitus tai päiväkirja: verkon kautta saatuSelfAdministeredWritingsAndDiaries.WebBased

Self-administered writings and/or diaries: Web-basedSelfAdministeredWritingsAndDiaries.WebBased

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:tuni-202005155348
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=3e73f716416483a7e7a392b500c28f3a559874ac3d61c3f34f169785736257d5
Provenance
Creator Seppälä, Milla
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2020
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland