Kommunmedborgarundersökningen 1991 - Göteborgsundersökning

DOI

This survey forms part of the research program 'Demokrati i förändring'. The survey was carried out immediately after the local elections in 1991. Areas covered: Opinion on how well the local authority service works and on achievments needed in different fields; Activities of the political parties; Attempts on influencing political decisions in another way than through voting; Political commitment and opinion on the recruitment of politicians; Membership of organizations and associations; Confidence in a number of institutions; Difference in treatment of men and women; Relation to other countries and international organizations; Medical care and the county council activities; The quality of the information about political issues and how to get information; Opinion on the political parties and vote in the election to the parliament, county council and local government respectively; and a number of socio-economic background variables. Furthermore there is a number of questions only put to individuals living in the municipalities of Grästorp, Kävlinge, Lidköping and Luleå. In Göteborg the questionnaire also included questions about the district neighbourhood committees.

En medborgarundersökning i 28 svenska kommuner i anslutning till de kommunala valen 1991. Frågeområden som togs upp: Hur fungerar den offentliga servicen och hur stora insatser bör göras på olika områden; De politiska partiernas aktiviteter i olika sammanhang; Försök att påverka politiska beslut på andra sätt än genom att rösta; Politiskt engagemang och hur man ser på rekryteringen av politiker; Medlemskap i organisationer och föreningar; Förtroende för olika institutioner och behandlingen av män och kvinnor; Hur olika verksamheter fungerar och hur de bör fungera; Relationer till andra länder och till internationella organisationer; Sjukvård och landstingets verksamhet; Hur bra informationen är om olika politiska frågor och på vilket sätt man inhämtar information; Syn på de politiska partierna och röstning i valen till kommunfullmäktige, landsting och riksdagen; Bakgrundsfrågor. En serie frågor riktade sig enbart till de som var bosatta i Grästorp, Kävlinge, Lidköping och Luleå. Den undersökning som gjordes i Göteborg innehöll även frågor om stadsdelsnämnder.

I undersökningen ingår 28 kommuner. Principen är att basurvalet uppgår till 150 individer per kommun. I de kommuner där det antas bli särskilt aktuellt med olika mer specialinriktade analyser utökas urvalet till 400 individer. Dessa kommuner är dels de som har kommundelar, dels de som specialstuderas i 1979 års undersökning och för vilka det därför finns särskilda möjligheter till uppföljning. I var och en av de fyra stadsdelarna i Göteborg drogs 250 individer.

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/002651
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=12c2c70d289d575a19c2950bc8759698d03146ca0e66c7024cce7e5fce0306da
Provenance
Creator Johansson, Folke; Westerståhl, Jörgen; Strömberg, Lars
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 1995
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige