SOM-undersökningen till utlandssvenskar 2014

DOI

In the autumn of 2014 the first SOM survey aimed at Swedes living abroad, was conducted. The SOM survey to expatriates focus, like the National SOM surveys, on three themes - society, public opinion and mass media. The survey was answered by 2668 people in 103 countries. Research Director was Maria Solevid. Purpose: The main purpose is to examine the habits, values and opinions of Swedish expatriates.

Hösten 2014 genomfördes den första undersökningen på SOM-institutet som riktade sig till svenskar boendes utomlands. Mätningen skedde genom samverkan mellan flertalet forskningsprojekt och utfördes vid SOM-institutet, Göteborgs universitet. SOM-undersökningen till utlandssvenskar fokuserar, likt de nationella SOM-undersökningarna, på tre teman - samhälle, opinion och massmedier. Undersökningen besvarades av 2 668 personer i 103 länder. Ansvarig undersökningsledare var Maria Solevid. Syfte: Huvudsyftet är att utifrån olika frågeställningar undersöka utlandssvenskarnas vanor, värderingar och åsikter.

Disproportionate stratified random sample

Udersökningen genomfördes på ett disproportionellt stratifierat slumpmässigt urval baserat på sex geografiska strata: (1) Norden, (2) Västeuropa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland, (3) Östeuropa och forna Sovjet, (4) Afrika och Mellanöstern, (5) Asien och (6) Latinamerika (se tabell 2). Ett disproportionellt stratifierat slumpmässigt urval innebär att varje strata (region i det här fallet) speglar populationen i regionen det representerar proportionellt, men att urvalet i sin helhet har en skev geografisk fördelning i förhållande till verkligheten. Fördelningen mellan regionerna i urvalet är alltså inte är proportionell mot fördelningen i populationen. Motivet bakom urvalsmetoden var att säkerställa att analysunderlaget blir tillräckligt stort i regioner som annars hade representerats av för få personer för att kunna utgöra underlag för statistiska analyser. Personerna, inom varje strata, som deltar i undersökningen är slumpmässigt utvalda. Det är alltså lika stor sannolikhet för alla som bor i samma region att komma med i urvalet, men olika sannolikhet för personer som bor i olika regioner.

Probability: Stratified

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Probability

Sannolikhetsurval

Web-based interview

Webbaserad intervju

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/002822
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=51d717c5eef84835ca3b2c8823da87336e1e32a7b05d4daf293ef0d0c2f32523
Provenance
Creator SOM Institute, University of Gothenburg; SOM-institutet, Göteborgs universitet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2016
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Humanities; Life Sciences; Philosophy; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences