Den västsvenska SOM-undersökningen 2013

DOI

Western SOM has been conducted yearly since 1992, but was initially limited to residents of Gothenburg and its surrounding municipalities. In 1998, the survey was extended to include the entire Västra Götaland County plus the municipality of Kungsbacka. The purpose of the regional surveys is to enable SOM researchers to study attitudes and behaviour linked to local and regional issues. They emphasise public services and media, although many of the questions are identical with those used in National SOM in order to make the answers comparable both between the regions and with Sweden at large. Purpose: Study attitudes and behaviors that are linked to local and regional issues and phenomena.

Väst-SOM har genomförts varje höst sedan 1992. Fram till 1997 omfattade studien Göteborg med kranskommuner, undersökningen utökades sedan till att omfatta hela Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun. Undersökningen syftar till att studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser. Tonvikten ligger på offentlig service och medier. Många av frågorna är identiska med frågor i Riks-SOM och Syd-SOM. Dessa studier är därmed jämförbara med varandra, både mellan de bägge regionerna och med Sverige som helhet. Syfte: Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser.

Western SOM 2013 was conducted as a survey based on one sample and one questionnaire.During the period 1998-2009 Western SOM was carried out with two different questionnaires.

Väst-SOM 2013 har genomförts som en undersökning baserad på ett urval och ett enkätformulär. Perioden 1998-2009 genomfördes Väst-SOM med 2 olika enkäter.

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/002629
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=fb0a52c851297facfcf8fb6654114ba734028bd89518414cbba77504a40dff49
Provenance
Creator SOM Institute, University of Gothenburg; SOM-institutet, Göteborgs universitet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2015
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige