Skolelevers drogvanor - 1990, årskurs 9

DOI

Since 1971, a national drug habit survey has been conducted among Swedish ninth graders. From 2004, annual survey are also being conducted among students in the second year of high school. The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN) are responsible for the annual survey since 1986. CAN is a non-governmental organization and their main tasks are to follow the drug trends in Sweden and to inform the public and educate professionals on alcohol and other drugs. The results from the survey are published in a report called “Skolelevers drogvanor” (Alcohol and Drug Use Among Students). CAN also conduct regional and local school surveys upon requests from municipalities and regions. Purpose: The aim of the study is primarily to describe the development of drug habits and to study the differences between various groups. The survey in 1990 was answered by 5,977 students in ninth grade (3,019 boys and 2,958 girls), which represented a response rate of 87 % in total. Data from this years survey is electronically accessible.

Sedan 1971 har det genomförts nationella drogvaneundersökningar bland Sveriges niondeklassare. Från och med 2004 görs årliga undersökningar även bland elever i årskurs två på gymnasiet. Ansvaret för dessa årliga undersökningar ligger sedan 1986 hos Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Från 2001 har undersökningarna genomförts på direkt uppdrag av Socialdepartementet. Data i digital form finns endast tillgängliga från och med 1989 års insamling. Bland annat belyser undersökningarna utvecklingen av ungdomars drogvanor över tid och visar på skillnader mellan exempelvis kön och regioner. Utöver detta genererar den insamlade informationen goda möjligheter att göra mera detaljerade analyser av konsumtionsmönster, samband mellan droganvändning och risk- samt skyddsfaktorer etc. Undersökningarna genomförs som lärarövervakade anonyma gruppenkäter i klassrummen under skrivningsliknande former och eleverna deltar anonymt. Omkring 15-20% av de 300 slumpvis utvalda klasserna deltar ej i studien, och bortfallet på individnivå i form av frånvarande elever är av ungefär samma storlek. Resultat för enskilda klasser eller skolor redovisas aldrig i de nationella studierna. Undersökningarna presenteras dels i de årliga rapporterna Skolelevers drogvanor, men även i kortare mera tematiska specialrapporter. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och landsting. Syfte: Undersökningens syfte är i första hand att belysa utvecklingen av drogvanorna och att studera skillnader mellan olika grupper. Vid undersökningen som genomfördes 1990 besvarades enkäten av totalt 5977 elever i årskurs 9, varav 3019 var pojkar och 2958 var flickor. Svarsfrekvensen motsvarade totalt 87 %. Data från denna insamling finns i elektronisk form.

Urvalet dras med ett s.k. Pareto πps-urval. Urvalsdesignen innebär att ett objekts sannolikhet att komma med i urvalet är proportionell mot ett förutbestämt storleksmått.

Probability: Cluster

Sannolikhetsurval: klusterurval

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire

Självadministrerat frågeformulär

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=13d0bc18b8f0e0adedd306553360edc5f25396643eaa6326b2665d7ada598b2a
Provenance
Creator The Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs; Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2017
Rights Access to data through an external actor. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via extern aktör. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Medicine; Psychology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences