Den nationella SOM-undersökningen 2009

DOI

Since 1986 the SOM-institute has been carrying out an annual nation-wide survey - the National SOM - in order to identify the Swedish public's habits and attitudes on the topics of society, politics and media. National SOM 2009 is accordingly the twenty-fourth survey in this series. The SOM-institute is a collaboration between three departments/institutes at Göteborg University: the Institute for Journalism and Mass Communication, the Department of Political Science, and the Center for Public Sector Research (CEFOS). A number of research projects are involved in the National SOM - most from one of these three institutions, but also external projects are involved. Since 1998 the survey includes two nation representative samples and uses three different mail questionnaires. One fifth of the questions asked in the three questionnaires are common for both samples, for example questions about media habits, political attitudes, leisure activities, and social background. Purpose: The main purpose is to establish time series that enable researchers to analyse how various changes in society affect people's attitudes and behaviour.

Detta är den tjugofjärde undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier. Mellan 1998 och 2008 genomfördes Riks-SOM som två undersökningar med två representativa urval och två olika formulär, där datainsamlingarna genomfördes parallellt och under identiska förhållanden. År 2009 utökades undersökningen ytterligare till tre delundersökningar, med ett urval om totalt 9 000 personer. Samtidigt kortades formulären något. De tre formulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i Riks-1 ligger på politik och samhälle; i Riks-2 på medier och kultur; i Riks-3 på livsstil och hälsa. Ungefär en femtedel av frågorna ingick i samtliga tre frågeformulär och kan därmed analyseras med tredubbla urvalsstorleken som grund. Det rör sig dels om SOM-undersökningens grundfrågor om politik och medier samt en stor mängd livsstils- och bakgrundsfrågor, dels om frågor som syftar till att belysa frågeställningar som fordrar ett större urval av svarspersoner för statistiskt säkerställda analyser. Riks-1 innehåller elva olika frågeområden: nyheter och medier; politik, samhälle och demokrati; tv; omvärldsfrågor; samhälle och service; miljö; energi; kunskap och samhälle; aktiviteter, intressen och värderingar; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor. Riks-2 tar upp nio frågeområden: nyheter och medier; politik, samhälle och demokrati; radio och tv; svininfluensan; internet och andra medier; tidningar, böcker och bibliotek; aktiviteter, intressen och värderingar; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor. Riks-3 omfattar åtta frågeområden: nyheter och medier; politik, samhälle och demokrati; medier, kultur och intressen; sjukvård och offentlig service; aktiviteter, intressen och värderingar; hälsa; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor. Syfte: Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden.

Three parallel nationally representative sub-surveys based on a sample of 3000 individuals each

Tre parallella riksrepresentativa delundersökningar baserade på ett urval om vardera 3 000 personer

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/002327
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=1c96ee3dee8e61ff121e408df8bb634324adc114719a769bfeec7c03b4a2b3c2
Provenance
Creator SOM Institute, University of Gothenburg; SOM-institutet, Göteborgs universitet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2011
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Dance; Economics; Fine Arts, Music, Theatre and Media Studies; Humanities; Life Sciences; Music; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences; Theater
Spatial Coverage Sweden; Sverige