Lasten mediabarometri 2011

Lasten mediabarometri 2011 -tutkimuksessa selvitettiin 7-11 -vuotiaiden lasten mediakäyttöä ja kokemuksia mediakasvatuksesta. Lomakekyselyllä tavoitettiin yhteensä 1137 lasta peruskoulun ensimmäiseltä, kolmannelta ja viidenneltä luokka-asteelta 19 koululla eri puolilla Suomea. Jokaiselle luokka-asteelle laadittiin oma versionsa kyselystä. Viidesluokkalaisten kyselylomake oli laajin. Aluksi kysyttiin vastaajan ikä ja sukupuoli sekä selvitettiin asumisjärjestelyjä. Vastaajilta tiedusteltiin esimerkiksi oliko hänellä yksi vai useampi koti, oliko hänellä oma huone, keitä muita asui samassa kodissa ja mitä kieliä kodissa puhuttiin. Kodin mediavälineitä ja niiden käyttöä selvitettiin kartoittamalla, mitä välineitä kotona oli, kuinka usein vastaaja katsoi televisiota, videoita tai muita tallennettuja ohjelmia. Lisäksi tiedusteltiin suosikkiohjelmaa. Seuraavaksi selvitettiin pelaamista ja internetin käyttöä. Vastaajilta tiedusteltiin kuinka paljon he pelasivat tietokoneella, pelikonsolilla tai internetissä, mikä oli vastaajan suosikkipeli, kuinka paljon hän käytti internetiä ja mikä oli hänen suosikkisivustonsa. Seuraavaksi selvitettiin, kuinka usein vastaaja luki kirjoja, lehtiä ja sarjakuvia sekä, kuinka usein niitä luettiin hänelle. Lisäksi tiedusteltiin radion ja musiikin kuuntelusta. Vastaajat kertoivat suosikkikirjansa, -lehtensä, -sarjakuvansa ja suosikkiesiintyjänsä. Tämän jälkeen tiedusteltiin eri internetpalvelujen, kuten hakukoneiden, pelisivustojen, nettikauppojen ja musiikinkuuntelupalvelujen käytön määrää. Vastaajille esitettiin joitakin netin ja sosiaalisen median käyttöön liittyviä kysymyksiä, kuten tiesivätkö heidän vanhempansa mitä he tekivät netissä ja aiheutuiko netin käytöstä riitaa. Seuraavaksi selvitettiin, millaisia sääntöjä vastaajan kodissa oli liittyen tietokoneeseen, pelaamiseen ja internetin käyttöön sekä televisio-ohjelmien videoiden ja tallennettujen ohjelmien katseluun. Lisäksi kysyttiin, kokiko vastaaja säännöt sopivina, vai haluaisiko hän muuttaa niitä. Samoin haluttiin tietää, oliko vastaajan kodissa tietokoneella, pelilaitteella tai televisiossa käytössä esto-ohjelmia, ja olivatko vastaajan huoltajat rangaisseet häntä esimerkiksi kännykän tai tietokoneen käytöstä. Vastaajat kertoivat myös, saivatko käyttää vanhemman sisaruksen valvoessa sellaisia sivuja, ohjelmia tai pelejä, joita eivät saaneet käyttää yksin. Seuraavaksi selvitettiin, mitä internetin palveluja vastaaja oli opetellut käyttämään, ja kuka häntä oli opettanut, sekä oliko vastaaja opetellut videokameran käyttöä ja kuvaviestien lähettämistä matkapuhelimella. Samoin tiedusteltiin, oliko vastaaja itse laittanut internetiin erilaisia sisältöjä, kuten kuvia videoita tai kirjoituksia. Seuraavaksi tiedusteltiin, oliko vastaaja nähnyt tai lukenut jotain sellaista, joka oli jäänyt pelottamaan tai vaivaamaan häntä, mitä se oli ollut, kuinka kauan asia oli vaivannut, oliko hän kertonut asiasta jollekin aikuiselle, kaverille tai sukulaiselle, ja kuinka aikuinen oli reagoinut asiaan. Lisäksi kysyttiin, olivatko kotona asuvat aikuiset vastaajan mielestä kiinnostuneita kuulemaan vastaajan lempiohjelmista, -peleistä ja muista mediasuosikeista, ja jutteliko lapsi käyttämästään mediasta kotona asuvien aikuisten kanssa. Internetkauppojen käyttöä, mainosten lukemista sekä rahan käyttöä nettipeleihin ja -yhteisöihin selvitettiin lyhyesti. Tämän jälkeen tiedusteltiin, oliko vastaaja seurannut vuoden 2011 vaali- ja hallitusaiheisia ohjelmia ja keskustellut aiheesta jonkun kanssa. Samoin tiedusteltiin, seurasiko vastaaja suuria ulkomaisia uutistapahtumia ja keskusteltiinko kotona ulkomaan tapahtumista. Lasten mediabarometri 2011-hankkeessa selvitettiin myös sitä, voivatko nuorten tekemät lomakehaastattelut olla toimiva menetelmä lapsia tutkittaessa. Tutkimuksessa viidesluokkalaiset täyttivät kyselylomakkeen itsenäisesti, mutta ensimmäisen ja kolmannen luokan oppilaita haastattelivat yläkouluikäiset tukioppilaat. Datassa 1., 3. ja 5. luokan opiskelijoiden vastaukset on eroteltu omiin muuttujiinsa, jotka on nimetty a, b ja c -alkuisiksi vastaavassa järjestyksessä. Kaikilta kysyttiin taustamuuttujina ikä, sukupuoli, perheenjäsenet, sisarusten ikä, onko lapsella omaa huonetta, sekä se, mitä kieliä lapsi puhuu kotonaan aikuisten kanssa.

The survey focused on media use and experiences of media education of children aged 7 - 11 in Finland. Media devices in the respondents' room or elsewhere at home and amount of television, videos or other recorded programmes watched were investigated. Some questions covered habits of playing video games (online, on pc or game console), frequency of Internet use, reading habits and how often an adult read to the respondents. The respondents were asked how often they read comics, newspapers and magazines and listened to radio and music from other sources (CD, mp3 etc). Internet use was examined with questions focusing on the use of different websites and services online (e.g. search engines, social media, email) and the extent to which they agreed with some statements about Internet use (e.g. "using social media is important in order to keep up with what happens in one's group of friends", "I often have arguments over Internet use with my parents") The respondents were asked whether they had rules at home for using the Internet, playing video games or watching television, DVDs etc, whether the rules were appropriate, whether they were allowed to watch some material or play some games with older siblings and whether there were any parental controls at home. Further questions covered the respondents' assigned bedtimes and whether they had been punished for misbehaviour by forbidding the use of media devices. One theme pertained to whether the respondents had learned to use different services online, send picture messages by phone and use video camera and who had taught them. Experiences of providing content online (e.g. uploading videos, blogging, commenting on a forum) were charted. The respondents were asked if they had seen or read something that had disturbed or frightened them when watching programmes or reading, who they had told about it, what an adult had done when hearing about it and how long seeing the content had bothered them. The same questions were asked about the content in video games and Internet with an added question on why they had been frightened or disturbed (e.g. bullying, a piece of news, sexual content). Some questions explored whether the respondents felt that their parents or other adults at home were interested in their favourite media and how often they talked to adults about various media. Habits of browsing webshops and stores for desired products, reading advertisements for children's products and using money on online games or communities were investigated. The final set of questions surveyed whether the respondents had followed news about the 2011 parliamentary elections, what channels they had used and who they had discussed these news with. The same set of questions was asked about important foreign news. The Children's Media Barometer 2011 project also studied whether guided questionnaires and face-to-face interviews conducted by young people can be a viable method when studying children. The fifth-graders filled in the questionnaires themselves in a guided situation in class, while the first- and third-graders were interviewed by older students who filled in the questionnaires for them. In the data, the responses of the first-, third- and fifth-graders have been divided into separate variables and differentiated with initial letters a, b and c, respectively. Background variables included the respondent's grade at school, age, gender, household composition, number and age of children in the household (also including potential other home), own room at home, languages spoken at home, and school and respondent id.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Kasvokkainen haastattelu: paperikyselylomake (PAPI)Interview.FaceToFace.PAPI

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Face-to-face interview: Paper-and-pencil (PAPI)Interview.FaceToFace.PAPI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2719
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=9fd8bd089d2df7da857972a98f9b6ede37c66812fa65f2ea347af419ea5073bd
Provenance
Creator Hirvonen, Riikka; Pääjärvi, Saara; Rahja, Rauna; Suoninen, Annika
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2012
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).; The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland