Den västsvenska SOM-undersökningens kumulativa dataset 1992-2021

DOI

The SOM survey in West Sweden has been conducted yearly since 1992. The survey was initially limited to residents of Gothenburg and its surrounding municipalities. In 1998, the survey was extended to include the entire Västra Götaland County plus the municipality of Kungsbacka. The purpose of the regional surveys is to enable SOM researchers to study attitudes and behavior linked to local and regional issues. They emphasise public services and media, although many of the questions are identical with those used in National SOM in order to make the answers comparable both between the regions and with Sweden at large. The Super-West SOM contains data from the SOM survey in West Sweden surveys from 1992. The data contains a selection of questions frequently asked over the years, focusing on time series. The purpose of the regional surveys is to enable researchers to study attitudes and behaviour linked to local and regional issues.

SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan 1992 en regional frågeundersökning bland boende i Västra Götalands län samt Kungsbacka - Väst-SOM - i syfte att kartlägga de boende i regionens vanor och attityder på temat samhälle, politik och medier (SOM står för Samhälle Opinion Medier). Sedan 2012 samlas data in via en kombination av postala enkäter och webbenkäter, och varje undersökning genomförs under så identiska förutsättningar som möjligt för att resultaten från de olika åren ska vara jämförbara. Super-Väst-SOM är en sammanslagen superdatamängd bestående av data från de västsvenska SOM-undersökningarna. Detta stora dataset innehåller merparten av frågorna för samtliga år som de ställts sedan undersökningens början 1992. De frågor som inkluderas i superfilen är ett urval av de som ställts varje år i Väst-SOM, med fokus på tidsserier (i regel med fler än fyra mätpunkter). Syftet är att studera och kartlägga vanor och attityder bland boende i Västra Götalands län samt att följa utvecklingen av dessa över tid.

The sample was based on the Swedish Tax Agency's population registry.

Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval (OSU) och samordnas negativt med SOM-institutets nationella undersökningar för att ingen skall få två undersökningar från SOM-institutet under samma undersökningsår. Urvalet utgjordes av Skatteverkets folkbokföringsregister (RTB).

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire

Självadministrerat frågeformulär

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/51n4-q231
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=3375c12d2ce214525c6658e994464c42a12159c894690fbf8c524f56c4e2b04a
Provenance
Creator SOM Institute, University of Gothenburg; SOM-institutet, Göteborgs universitet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2023
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige