Nuorten rahapelaaminen 2006

DOI

Tässä tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten nuorten rahapelaamista. Kysely aloitettiin luettelemalla erilaisia Veikkauksen, Fintoton ja RAY:n rahapelejä ja kysymällä, mihin niistä vastaaja on osallistunut viimeksi kuluneen vuoden aikana. Kysyttiin myös, osallistuuko vastaaja veikkauspeleihin tavallisimmin asiamiehen vai Internetin välityksellä ja miten usein vastaajalla on tapana pelata/osallistua lueteltuihin peleihin. Lisäksi tiedusteltiin, missä vastaaja on pelannut pelejä ja kenen kanssa, onko pelipaikan henkilökunta kysynyt vastaajan ikää tai kieltänyt häntä pelaamasta ja mihin vastaaja on jättänyt pelitositteen pelatessaan rahapelejä. Mikäli vastaaja sanoi pelaavansa pelejä enemmän kuin kaksi kertaa kuukaudessa, häntä pyydettiin arvioimaan keskimääräinen rahapeleihin käytetty summa viikossa ja suurin rahamäärä, jonka hän on käyttänyt rahapeleihin yhden päivän aikana. Seuraavaksi vastaajalta kysyttiin, palaako hän jonain toisena päivänä pelaamaan yrittääkseen voittaa häviämänsä rahat takaisin, onko vastaaja koskaan väittänyt muille voittaneensa vaikka on todellisuudessa hävinnyt, onko vastaaja koskaan pelannut enemmän kuin on aikonut ja ovatko ihmiset koskaan arvostelleet hänen pelaamistaan tai väittäneet hänellä olevan pelaamisongelma. Tiedusteltiin myös, onko vastaaja koskaan tuntenut syyllisyyttä rahapelejä pelatessaan, onko hän halunnut lopettaa rahapelien pelaamisen mutta ei ole pystynyt siihen, onko vastaaja koskaan salaillut pelaamistaan perheenjäseniltään ja onko vastaaja koskaan kiistellyt läheistensä kanssa pelaamiseen kuluvasta rahasta. Seuraavaksi kysyttiin, onko vastaaja koskaan lainannut rahaa pelaamiseen, mutta ei ole maksanut lainaa takaisin, onko vastaaja koskaan ollut poissa töistä tai opiskelusta pelatakseen rahapelejä ja onko hän lainannut tai varastanut rahaa maksaakseen pelivelkoja ja jos on, niin mistä/keneltä vastaaja sai rahat. Lopuksi tiedusteltiin, onko vastaajan kaveripiirissä henkilö, joka pelaa rahapelejä ongelmallisen paljon, ovatko opettajat, muu koulun henkilöstö tai vanhemmat puhuneet rahapelien pelaamisesta, pelaavatko vastaajan vanhemmat ja kuinka usein he pelaavat vastaajan läsnä ollessa. Taustamuuttujina kyselyssä oli vastaajan sukupuoli, ikä, maakunta, koulutus, käytettävissä olevat varat kuukaudessa, talouden koko ja asuinpaikkakunnan asukasmäärä.

The survey charted the gambling habits of Finnish youth. The term gambling is used here as an umbrella term for lotteries, slot machines, betting, bookmaking, the pools, roulette wheels, and card and dice tables. The respondents were asked to indicate the different types of gambling, betting, and games of chance they had played during the past year. They were also asked how often they usually engaged in the mentioned gambling activities, and whether they usually gambled through a bookmaker or an agent, or on the Internet. In addition, the respondents indicated where and with whom they had gambled, and whether the staff in the gambling venue had asked about their age or did not allow them to gamble. If the respondent engaged in gambling activities more often than twice a month, he/she was asked to estimate the average weekly sum spent in gambling, and the largest sum spent during one day. One topic pertained to whether any of respondents' relatives or peers had had a gambling problem. The respondents were also asked whether they returned another day to try to win back the money they had lost, whether they ever gambled more than they intended to, whether they had ever claimed to be winning while gambling, even though they were actually losing money, and whether people criticised their gambling or told them they had a gambling problem. Some questions explored whether the respondents ever felt guilty while gambling, whether they had wanted to stop betting money or gambling but could not do it, and whether they had ever hidden their gambling from their family members. The respondents were also asked whether they had ever argued with people they live with over how they handled money and whether those arguments had ever centered on their gambling. Other topics included whether the respondents had ever borrowed from someone and not paid them back as a result of their gambling, and whether they had ever lost time from work or school due to betting or gambling. The respondents were also asked whether they had borrowed or stolen money to gamble or to pay gambling debts, and if they had, they were asked to indicate from where/whom they received the money. Finally, the respondents' opinions were probed on whether they had a friend who had a gambling problem, whether teachers, other school personnel, or parents had talked about gambling, whether respondents' parents gambled, and how often they gambled when respondents were present. Background variables included respondent's gender, age, region of residence, education, available monthly resources, household size, and municipality size.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Kasvokkainen haastattelu: tietokoneavusteinen (CAPI tai CAMI)Interview.FaceToFace.CAPIorCAMI

Telephone interview: Computer-assisted (CATI)Interview.Telephone.CATI

Identifier
DOI https://doi.org/10.1515/ijamh-2015-0073
Source http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0257-3
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=0144e0ea5dc0cb4f9ad33729863b4a1b4e1d7b261fae4684a36314adf0a19cc7
Provenance
Creator Sosiaali- ja terveysministeriö; Ministry of Social Affairs and Health
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2007
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland