Nuorisobarometri 2016

Nuorisobarometrin 2016 pääteema oli tulevaisuus. Tutkimuksessa kartoitettiin myös nuorten arvoja, asenteita ja käsityksiä globalisaatiosta, ympäristöstä, hyvinvointivaltiosta ja turvallisuudesta. Nuorten ajatuksia tulevaisuudesta selvitettiin kysymällä suhtautumisesta omaan, oman paikkakunnan, Suomen ja maailman tulevaisuuteen. Kysyttiin myös kuinka tärkeää on, että vastaaja on 35-vuotiaana saavuttanut eri asioita (mm. oman perheen ja lapsia, läheisiä ystäviä, pysyvän työsuhteen, omistusasunnon, korkean elintason ja mahdollisuuden tehdä luontoa säästäviä kulutusvalintoja). Vastaajat arvioivat mahdollisuuksiaan vaikuttaa oman elämänsä kulkuun sekä Suomen kehityskulkuja, esimerkiksi säilyykö hyvinvointivaltio, vahvistuuko teknologian rooli, vähentyykö eriarvoisuus ja lisääntyykö kulttuurinen moninaisuus. Nuoret pohtivat myös toiveammattejaan sekä tulevaisuuden unelmia ja pelkoja. Työelämään ja ympäristöön liittyviä käsityksiä kartoitettiin väittämien avulla. Vastaajat arvioivat esimerkiksi parantaako koulutus olennaisesti työnsaantimahdollisuuksia, onko sosiaaliturvalla eläminen Suomessa liian helppoa, asuinpaikan, työpaikan ja ammatin vaihtoa työuran aikana ja työelämän vaatimuksia. Nuoret punnitsivat ekologisen jalanjäljen jakautumista, ihmisen vaikutusta ilmaston lämpenemiseen ja talouskasvun roolia ympäristönsuojelussa. Turvallisuutta ja turvattomuuden kokemuksia eriteltiin kysymyksillä asuinympäristön turvattomuudesta, väkivallasta, yksinäisyydestä, terveydestä ja toimeentulosta. Lisäksi esitettiin väittämiä maahanmuutosta, maahanmuuttajista, ulkomaalaisista ja maahanmuuttajataustaisista ystävistä. Kysyttiin, kuinka paljon naapurustossa asuu eri kulttuuritaustoja edustavia ihmisiä. Lisäksi tiedusteltiin luottamuksesta toisiin ihmisiin, koetusta tyytyväisyydestä ja syrjinnästä. Myös autoilusta ja ajokortista kysyttiin. Taustamuuttujia olivat sukupuoli, ikä, äidinkieli, asumis- ja perhemuoto, äidin ja isän koulutustaso, opiskelu tällä hetkellä, suoritetut tutkinnot, palkkatyöhön osallistuminen sekä työttöminä olevien työttömyysjakson pituus. Näiden lisäksi taustamuuttujiin sisältyivät tiedot syntymämaasta sekä äidin ja isän syntymämaasta, Suomeen muuttamisen ajankohdasta, Suomen kansalaisuudesta, kokemukset kuulumisesta erilaisiin vähemmistöihin sekä useita asuinpaikkaa ja asuinolosuhteita kuvaavia kysymyksiä.

The main theme for the 2016 Finnish Youth Survey was future. Values and attitudes on working life, environment, discrimination, safety, immigration, and private motoring were also surveyed. Views on future were surveyed by questions about one's own future, the future of Finland and the world as well as on the possibilities to influence one's own life. The respondents were also asked how important it was to have, among other things, own family and children, close friends, permanent job, high standard of living, and good physical condition by the time they were 35 years old. The respondents' views on the economic situation of their own generation and the following generation were studied. The respondents also evaluated how likely and desirable certain future events in Finnish society were. These included: increase in gender equality, introduction of basic income, increase in material standard of living, and the preservation of the welfare state. Views on trust and discrimination were probed by asking if the respondents thought that people were trustworthy in general and whether the respondents had faced discrimination. The extent to which the respondents agreed with various statements relating to career and employment, such as "education improves chances of finding a job", and "I will change jobs often during my working career", was investigated. Attitudes towards the environment were studied by asking whether the respondents agreed with certain statements, such as "human effect on global warming is a fact", and "science and technology will solve environmental problems". Feelings of insecurity and uncertainty on different areas of life were studied. If the respondents had had feelings of insecurity regarding physical, sexual, or mental violence, they were asked to specify whether they had more of these feelings in public or private spaces. The respondents were asked to evaluate statements regarding immigration, such as "I am friends with some immigrants", "It is important to me that my friends have been born in Finland", and "Immigrants are a vital and valuable part of the Finnish society". Contact with people from different ethnic backgrounds was studied. The respondents answered a number questions about private motoring. They were asked how many cars there were in their household, and if they planned on getting a driver's licence or already had one. The respondents were also asked to evaluate statements about the driver's licence and private motoring, such as "Getting a driver's licence is self-evident in my circle of friends", "No other means of transportation can replace the freedom of having your own car", and "Environmental reasons influence my decision on getting a car, or giving up my car". Finally, the respondents evaluated their life in general on a scale from 4-10. Background variables included, among others, the respondent's gender, age, mother tongue, household composition, parents' education levels, current studies, completed degrees, economic activity, and length of possible unemployment. Furthermore, the background variables included R's country of birth, whether R's parents had been born in Finland, when R had moved to Finland, Finnish citizenship, feelings of being a part of minority, and several questions on place of residence and living standards.

Todennäköisyys- ja ei-todennäköisyysotannan yhdistelmäMixedProbabilityNonprobability

Mixed probability and non-probabilityMixedProbabilityNonprobability

PuhelinhaastatteluInterview.Telephone

Telephone interviewInterview.Telephone

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:tuni-202301251764
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=c0c2c826d5f540f32b557eb9320c30a6b54d63d86bd79da78109735f40a88faa
Provenance
Creator Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora); Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto; Advisory Council for Youth Affairs (Nuora); Finnish Youth Research Society. Finnish Youth Research Network
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2017
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland