SOM-undersökningen i Göteborg 2017

DOI

In the autumn of 2017, the second edition of the Gothenburg SOM survey was conducted. A total of 5000 randomly selected citizens of Gothenburg answered questions about attitudes and habits in relation to society, opinion and media. Many of the questions in the Gothenburg survey are of a regional nature, and concern local politicians and infrastructure initiatives. Sample size: 5000 Cause of non response - Respondent unable to participate: 227 Cause of non response - No contact/refusal: 2099

Hösten 2017 genomfördes för andra gången en SOM-undersökning i Göteborgs stad, där totalt 5000 slumpmässigt utvalda göteborgare fick svara på frågor om attityder och vanor i relation till samhälle, opinion och medier. Många av frågorna i Göteborgsundersökningen är av regional karaktär, och rör lokala politiker, infrastruktursatsningar, och bilden av Göteborg som stad. Urvalsstorlek: 5000 Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 227 Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 2099

Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval (OSU) och samordnas negativt med SOM-institutets nationella undersökningar för att ingen skall få två undersökningar från SOM-institutet under samma undersökningsår. Urvalet utgjordes av Skatteverkets folkbokföringsregister (RTB).

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire

Självadministrerat frågeformulär

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/0nj7-1w57
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=f06e5055c2392aefe1c6166957b4013ed2fb135dfc13d3af1d02b8f0dbc79656
Provenance
Creator SOM Institute, University of Gothenburg; SOM-institutet, Göteborgs universitet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2019
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige