Lapsesta aikuiseksi: 14-vuotiaiden opettaja-arviointi, toveriarviointi ja koulumenestys 1974

DOI

Aineisto on osa Lapsesta aikuiseksi -tutkimusta, joka on jatkunut samojen henkilöiden seurantana yli 30 vuotta. Tämän tutkimusvaiheen tarkoituksena on selvittää 14-vuotiaiden sosiaalista käyttäytymistä ja kasvuoloja. Tietoa sosiaalisesta käyttäytymisestä kerättiin opettaja- ja toveriarvioinneilla kuten ensimmäisellä tutkimuskerralla, jolloin tutkittavat olivat 8-vuotiaita. Tähän 14-vuotiaiden tutkimusvaiheeseen kuuluu myös kotitaustoja selvittävät oppilaan ja vanhemman haastattelut, jotka tehtiin vain osalle tutkittavista. Toveriarvioinnissa oppilaat vastasivat kysymyksiin kuten "Ketkä luokkatovereistasi ovat vilkkaita, liikkuvat paljon, ovat usein toisten oppilaiden kanssa?". Oppilaita pyydettiin mainitsemaan 3 luokkatoveria, joille kyseinen käytös on ominaista. Opettajille esitettiin samat yhdeksän kysymystä kuin toveriarvioinnissa ja he arvioivat kaikki oppilaat kunkin käyttäytymiskuvauksen osalta. Osioiden sisältö on muokattu 8-vuotiailta saatujen tulosten perusteella kokoamaan kunkin käyttäytymistyylin piirteet. Kysymykset kuvaavat sosiaalista aktiivisuutta ja passiivisuutta, vahvaa ja heikkoa itsehallintaa, aggressiivista käyttäytymistä, harkitsevaa toimintaa, mukautuvuutta ja ahdistuneisuutta. Arviointien lisäksi opettajia haastateltiin. Heiltä kysyttiin esimerkiksi kunkin tutkittavan toveripiiristä, koulumenestyksestä, käyttäytymisestä, luvattomista poissaoloista sekä vanhempien suhtautumisesta kouluun. Aineistossa on mukana toveriarvioinnin perusteella tehty ääriryhmäluokitus. Ääriryhmään kuulumisen kriteerinä oli se, että yli 2/3 luokkatovereista oli maininnut kyseisen oppilaan konstruktiivisuutta, aggressiivisuutta, mukautuvaisuutta ja ahdistuneisuutta koskevissa kysymyksissä. Lisäksi aineisto sisältää tiedot tutkittavien saamista arvosanoista eri oppiaineissa sekä kaikkien aineiden keskiarvon. Käyttäytymisen ja huolellisuuden arvosanojen lisäksi koulutodistuksesta on aineistoon kirjattu esimerkiksi vieraiden kielten, matematiikan, uskonnon, ja biologian arvosanat. Taustamuuttujana on tutkittavan nuoren sukupuoli.

The data are part of the Finnish Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development (JYLS), in which the same individuals have been followed over 30 years. At this research wave, 14-year-olds' social behaviour and living circumstances were explored. The data were collected using teacher ratings and peer nominations, in a similar fashion as at the first data collection wave, when the respondents were 8 years old. In addition, some of the 14-year-olds and their parents were interviewed in order to explore family background. In the peer nomination, the pupils answered various questions, such as "Which of your classmates are lively, move a lot, and are often in the company of other pupils?" The pupils were also asked to choose 3 classmates fitting the description for each question. The teachers were presented with the same set of questions. The content of the sections in this survey was adapted according to the eight-year-olds' results to assemble the characteristics of each type of behaviour. The questions charted the pupils' social activity and passivity, strong and weak self control, aggressive behaviour, deliberate actions, compliance, and anxiety. In addition, the teachers were interviewed. They were asked about the pupils' friends, school success, behaviour, absences, and their parents' attitudes towards school. The data include the extreme group classification based on peer nominations. The criterion for belonging to an extreme group was to be mentioned by more than 2/3 of the classmates in the questions on constructiveness, aggressiveness, compliance, and anxiety. The data also include the pupils' grades for various subjects, as well as the average grade for all subjects. Background variables included the respondent's gender.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
DOI https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2005.04.028
Source http://urn.fi/urn:isbn:978-951-39-3894-9
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=04f44a92a021d684ea5cb8101922527a6c23a44445d0789412a890284884c857
Provenance
Creator Pulkkinen, Lea
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2007
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.; The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English; Swedish
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Psychology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Jyväskylä; Finland; Jyväskylä; Suomi; Finland