Den västsvenska SOM-undersökningen 2015

DOI

Western SOM has been conducted yearly since 1992, but was initially limited to residents of Gothenburg and its surrounding municipalities. In 1998, the survey was extended to include the entire Västra Götaland County plus the municipality of Kungsbacka. The purpose of the regional surveys is to enable SOM researchers to study attitudes and behaviour linked to local and regional issues. They emphasise public services and media, although many of the questions are identical with those used in National SOM in order to make the answers comparable both between the regions and with Sweden at large. Purpose: Study attitudes and behaviours that are linked to local and regional issues and phenomena.

Väst-SOM har genomförts varje höst sedan 1992. Fram till 1997 omfattade studien Göteborg med kranskommuner, Undersökningen utökades sedan till att omfatta hela Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun. Flertalet frågor har ställts i många år och svaren bidrar till att bibehålla tidsserier som sträcker sig från undersökningens början 1992. Frågorna fokuserar speciellt på områden som är aktuella på regional nivå så som offentlig service och trafikvanor. I 2015 års undersökning ingick ett antal frågor om konsumtion och miljö. Många av frågorna är identiska med frågor i Riks-SOM och Syd-SOM. Dessa studier är därmed jämförbara med varandra, både mellan de bägge regionerna och med Sverige som helhet. Syfte: Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser.

Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval (OSU) och samordnas negativt med SOM-institutets nationella undersökningar för att ingen skall få två undersökningar från SOM-institutet under samma undersökningsår. Urvalet beställs från skatteverkets registertjänst Navet kort tid innan enkäten skall skickas ut.

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/002908
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=59ba4c629f3aa6781f1bc1ea0912ec39ecc9ade8c3cc641f8989ea56e90cd9dc
Provenance
Creator SOM Institute, University of Gothenburg; SOM-institutet, Göteborgs universitet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2017
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige