Opettajien ja ohjaajien ajatuksia sukupuoli- ja kulttuuritietoisesta ohjauksesta 2020

Aineisto koostuu opetus- ja ohjausalan ammattilaisten yksilöhaastatteluista, joissa aiheena on sukupuoli- ja kulttuuritietoinen ohjaus ja sen toteuttamistavat omassa työssä. Aineisto on kerätty osana Potentiaali - Stereotypioita purkavan ohjauksen kehittämishanketta. Keskustelun runkona toimivat tietyt kysymykset ja teemat. Haastatteluissa selvitettiin esimerkiksi, miten ohjausta toteutetaan, ja miten nuoret tutustuvat tulevaisuuden koulutus- ja työuriin. Lisäksi haastatteluissa kysyttiin, miten haastateltavat tunnistavat ja osaavat ottaa huomioon ohjaustyössä yksilöiden välisiä eroja ja taustatekijöitä. Sitten haastatteluissa keskusteltiin myös, miten erilaiset poliittiset linjaukset ja lait on otettu huomioon ohjaustyössä, ja miten opinnoissa ja työyhteisössä on käsitelty tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä teemoja. Lopuksi haastatteluissa kysyttiin, millaista oli ohjaustyö koronakriisin aikana. Haastattelut toteutettiin etäyhteyksin vuonna 2020. Taustatietoina on mainittu haastateltavan ammatti, koulutustausta, haastateltavan työpaikka ja työkokemus ohjausalalla vuosina. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Nonprobability.Purposive

VerkkohaastatteluInterview.WebBased

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3647
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=8dae32a33ba2aa03bd06c281619c8e8c7b740e5d41aa263143765c9308399560
Provenance
Creator Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto; Turun yliopisto. Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Publication Year 2023
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish
Resource Type Kvalitatiivinen
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Suomi; Suomi