SOM-undersökningen i Göteborg 2019

DOI

In the autumn of 2019, the fourth edition of the Gothenburg SOM survey was conducted. A total of 5000 randomly selected citizens of Gothenburg answered questions about attitudes and habits in relation to society, opinion and media. Many of the questions in the Gothenburg survey are of a regional nature, and concern local politicians and infrastructure initiatives.

Hösten 2019 genomfördes för fjärde gången en SOM-undersökning i Göteborgs stad, där totalt 5000 slumpmässigt utvalda göteborgare fick svara på frågor om attityder och vanor i relation till samhälle, opinion och medier. Många av frågorna i Göteborgsundersökningen är av regional karaktär och rör lokala politiker, infrastruktursatsningar, och bilden av Göteborg som stad.

The selection of participants was based on simple random sampling and was conducted negatively with the SOM Institute’s national survey so that no individual would receive two questionnaires from the SOM Institute during the same survey year. The sample was drawn from the Swedish Tax Agency’s population register (RTB).

Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval (OSU) och samordnas negativt med SOM-institutets nationella undersökningar för att ingen skall få två undersökningar från SOM-institutet under samma undersökningsår. Urvalet utgjordes av Skatteverkets folkbokföringsregister (RTB).

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire

Självadministrerat frågeformulär

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/mwpw-jv86
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=0b1cee74742a6d859c3914513432399f46be19dc7576007555e9575475ad405e
Provenance
Creator SOM Institute, University of Gothenburg; SOM-institutet, Göteborgs universitet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2021
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige