Inventering av Mothering and Fathering-aktivism för mer hållbara livsmiljöer

DOI

This datafile contains information about movements at a global scale, that were identified as being composed mainly by mothers, fathers and others who have close connections with youth and children, on behalf of whom they seek and demand change. The data summarized in this file is about groups, movements and organizations made up in large extent of mothers who in that role engage in activism and related activities in the public sphere.

Denna datafil innehåller information om rörelser i global skala, som identifierats som huvudsakligen sammansatta av mödrar, fäder och andra som har nära kopplingar till ungdomar och barn, på uppdrag av vilka de söker och kräver förändring. Uppgifterna som sammanfattas i denna fil handlar om grupper, rörelser och organisationer som i stor utsträckning består av mammor som i den rollen ägnar sig åt aktivism och relaterade aktiviteter i det offentliga rummet.

We used two necessary selection criteria: i) the organizations/movements self-identify as being led by persons who have a duty of care, e.g. mothers, fathers, grandparents, or other caregivers, and ii) the organizations/movements take action to improve the quality of life for their children, grandchildren, and future generations in urban contexts.

Vi använde två urvalskriterier: i) Organisationer/rörelser som identifierar sig som ledda av personer med vårdansvar, såsom mödrar, fäder, farföräldrar eller andra vårdgivare. ii) Organisationer/rörelser som vidtar åtgärder för att förbättra livskvaliteten för sina barn, barnbarn och kommande generationer i urbana miljöer. Varje grupp, rörelse eller initiativ som vi stötte på granskades mot dessa två urvalskriterier innan de inkluderades i databasen.

Other

Övrigt

Data collection involved online searches on the internet by using different languages.

Datainsamling involverade sökningar online på internet genom att använda olika språk.

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/n0cb-4f19
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=1551ee0e69542b8f66fd7dd4f7ad89568bdc2046b1a58e6d840d302affafac4b
Provenance
Creator Rodela, Romina
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2023
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Geography; Geosciences; Geospheric Sciences; Life Sciences; Natural Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences