Barn och Unga i Skåne 2016 - Åk 9

DOI

In the spring of 2016, public health survey "Barn och Unga i Skåne 2016" was conducted among school children in grade 6, grade 9 and high school grade 2, in all 33 municipalities in Skåne. Almost 27,500 students answered the questionnaire. The study was conducted by Region Skåne in cooperation with the Municipality association of Skåne. The students answered the questionnaires anonymously, and questions were asked about school, family, health, leisure habits, diet, alcohol and tobacco. A number of the questions are also included in various national surveys, allowing for national comparisons with similar age students. Purpose: The purpose of the Public Health Survey "Children and Youth in Scania" is to get a current picture of the living conditions, lifestyles, social factors and health among children and adolescents in southern Sweden today. How our children and young people are doing and living are also important for the future of public health in Scania. Knowledge of health determinants, distribution of health in the population and the current state of health of our children and young people in Scania is necessary to work effectively in public health and in order to monitor progress over time

Våren 2016 genomfördes folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2016 bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 i alla de 33 skånska kommunerna. Totalt svarade nära 27 500 skånska elever. Undersökningen gjordes av Region Skåne i samarbete med Kommunförbundet Skåne. Eleverna besvarade frågeformulären anonymt och frågorna handlade bland annat om skolan, familjen, hälsan, fritidsvanor, matvanor, alkohol och tobak. Ett flertal av frågorna finns även med i olika nationella undersökningar, vilket möjliggör nationella jämförelser med jämngamla elever. Syfte: Syftet med Folkhälsoenkät ”Barn och Unga i Skåne” är att få en aktuell bild av livsvillkor, levnadsvanor, sociala faktorer och hälsa bland barn och unga i Skåne idag. Hur våra barn och unga mår och lever har även betydelse för den framtida folkhälsan i Skåne. Kunskaper om hälsans bestämningsfaktorer, hälsans fördelning i befolkningen och det aktuella hälsoläget bland våra barn och unga i Skåne är nödvändigt för att kunna bedriva ett effektivt arbete inom folkhälsoområdet samt för att kunna följa utvecklingen över tid

Self-administered questionnaire

Självadministrerat frågeformulär

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=29685ea0ec35e735860fb922ed73056c790733212ebd4b152eb064873b6d4167
Provenance
Creator Grahn, Mathias; Fridh, Maria; Modén, Birgit; Sjöberg, Ingela
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2017
Rights Access to data through an external actor. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via extern aktör. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Computer Science; Computer Science, Electrical and System Engineering; Engineering Sciences; Information Science; Life Sciences; Mathematics; Medicine; Natural Sciences; Psychology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige