Nuorten vapaa-aika 2009

Tutkimuksessa kartoitettiin nuorten vapaa-aikaa, paljonko sitä on ja kuinka mielekkääksi 10-29-vuotiaat nuoret (n=1201) sen kokivat. Samalla selvitettiin, kuinka nuoret kokivat itse kykenevänsä vaikuttamaan vapaa-ajan viettomahdollisuuksiinsa. Aluksi selvitettiin vastaajien koulutus, kodin taloudellinen tilannne ja vastaajan työtilanne. Samoin kyseltiin kuuluivatko vastaajat eri ryhmiin tai jengeihin, edustivatko he jotain nuorisotyyliä sekä kokivatko vapaa-ajan ja työn välisen rajan epäselväksi. Vanhempien luona asuvilta vastaajilta tiedusteltiin kuinka paljon he kokivat voivansa vaikuttaa mm. kotiintuloaikoihin, kavereiden kanssa oloon, perheen yhteisiin hankintoihin ja harrastuksiinsa. Erilaisiin seuroihin, järjestöihin ja harrastuksiin osallistumista selvitettiin kyselemällä, kuinka pitkään vastaaja oli ollut toiminnassa mukana, kuuluiko hallituksiin tai toimielimiin, osallistuiko toiminnan suunnittelemiseen, uskoiko olevansa mukana vielä kahden vuoden kuluttua. Lisäksi selvitettiin osallistuiko nuori sellaiseen toimintaan, joka ei tapahtunut järjestössä tai seurassa sekä oliko nuori mukana toiminnassa, joka ei ollut järjestettyä. Asenteita vapaa-ajan toimintaan selvitettiin mm. kysymällä, pitäisikö toimintaa olla erikseen tytöille ja pojille, pitikö vastaaja järjestötoimintaa vanhanaikaisena, antoivatko vanhemmat osallistua toimintaan, oliko vastaajalla rahaa osallistua ja kokiko vastaaja voivansa vaikuttaa asuinpaikallansa järjestettävään toimintaan. Poliittista aktiivisuutta kartoitettiin selvittämällä kodin ja vastaajan sijoittumista vasemmisto-oikeisto -akselille. Päihteiden käyttöä selvitettiin kyselemällä lapsuudenkodin alkoholikäyttöä sekä vastaajan alkoholin ja kannabiksen käyttöä. Lopuksi selvitettiin mm. yhteydenpitoa ystäviin ja perheenjäseniin, tyytyväisyyttä vapaa-aikaan, elämään ja terveydentilaan, sekä sitä kenen kanssa vastaaja keskusteli vaikeista asioista. Taustamuuttujina olivat mm. ikä, sukupuoli, kieli ja koulutus.

The survey charted the leisure time of young people, its amount and meaningfulness from the viewpoint of 10-29-year-olds (n=1,201). Young people's experiences on whether they were able to influence their leisure time possibilities were also surveyed. First, the respondents were presented with questions on their education and employment situation and financial situation at home. They were asked whether they belonged to various groups or gangs, whether they represented a certain youth culture, and whether they experienced the line between work and leisure as blurred. Those who lived with their parents were asked how much they felt they could influence for example their curfew, time spent with friends, common family purchases, and their own hobbies. Participating in various clubs, organisations and hobbies was investigated by asking the respondents how long they had been involved in the activities in question, whether they belonged to any boards or organs, whether they participated in planning the activities, and whether they believed they would still be in after two years. In addition, they were asked whether they participated in activities not taking place within any club or organisation or in activities not arranged by any club or organisation. Attitudes towards leisure time activities were probed by asking the respondents whether there should be separate activities for girls and boys, whether they considered organisational activities old-fashioned, whether their parents allowed them to participate in the activities, whether they had enough money for participation, and whether they felt they were able to influence the leisure time activities arranged in their municipality of residence. Political activity was charted by asking the respondents to place their household and themselves on the left-right axis. Further questions pertained to alcohol and cannabis use. Finally, the respondents were asked about being in contact with friends and family members, their satisfaction with leisure time, life and health, and with whom they talked about difficult issues. Background variables included the respondent's age, gender, mother tongue and education.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

PuhelinhaastatteluInterview.Telephone

Telephone interviewInterview.Telephone

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2428
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=62a473238629bcafad824e82cd510ccd35a4b7c7822d093ddceb97cc664df4c2
Provenance
Creator Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora); Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto; Advisory Council for Youth Affairs (Nuora); Finnish Youth Research Society. Finnish Youth Research Network
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2009
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland