ORVESTO 1974-II_4

DOI

In the mid-1960s, Testologen AB in collaboration with a group of advertisers, introduced a new way of investigation, where data about the target groups - socio-economic data, interests, purchasing habits, possessions, buying intentions - and data on reading habits were collected in the same survey. At SND there are now surveys available from the Sweden Now series covering a 20-year period, 1972-1991. The 1974 survey is basically a replication of earlier surveys. The number of questions about visiting frequencies have been reduced in this years survey, while a new sub-group, local press, have been added to the questions about reading habits. A new group of questions dealing with purchasing intentions have been added. Purpose: Collect broad information about interests, purchasing habits and media choices Subset of Sweden Now 1974-II, covering the period 1974-04-05 to 1974-06-14.

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga. ORVESTO 1974 är huvudsakligen en replikation av tidigare undersökningar. Antalet frågor om hur ofta man besöker olika affärer och serviceinrättningar har minskat något detta år. Frågorna om läsvanor har däremot utökats med den nya undergruppen lokalpress. En nytt frågeområde som berör avsikten att köpa in olika kapitalvaror har tillkommit. Socio-ekonomiska data innehåller information om respondentens kön, civilstånd, ålder, inkomst, yrke, utbildning och bostad, sasmt hushållets storlek, åldersstruktur och sammanlagd inkomst. Syfte: Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval Delmängd av ORVESTO 1974-II omfattande perioden 1974-04-05 till 1974-06-14.

Sample selected from the Statistic Sweden population register over the total population (RTBS)

Urvalet draget från SCBs register över totalbefolkningen (RTBS)

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/002769
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=9b3ec952b95ee080f3723a245633f480cf8b930809f186bdd8127fba77f312e7
Provenance
Creator Testologen Ltd.; Testologen AB
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 1984
Rights Access to data through SND. Data are accessible by order.; Åtkomst till data via SND. Data är tillgängliga via beställning.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige