Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö kunnallisessa sosiaalityössä 2017

Tutkimuksessa kartoitettiin Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sosiaalityöntekijöiden suhtautumista ammatillisiin arvokysymyksiin, koettuihin työolosuhteisiin sekä erityisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja rakenteelliseen sosiaalityöhön. Aluksi vastaajilta kysyttiin, kuinka tärkeinä he pitävät oikeudenmukaisuutta, erilaisuutta ja eriarvoisuutta käsitteleviä periaatteita. Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka usein he joutuvat työskentelemään ammattieettisten periaatteiden vastaisesti ja kokevatko he epäoikeudenmukaisuutta organisaation toimintatavoissa. Lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa työhyvinvointiaan. Seuraavaksi kysyttiin vastaajien mahdollisuuksista toteuttaa yhteiskunnallista vaikuttamista nykyisessä työssään. Väittämillä selvitettiin esimerkiksi mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttaa oman organisaation toimintakäytäntöihin. Tämän jälkeen pyydettiin arvioimaan, kuinka tärkeänä he pitävät edellä mainittujen tehtävien toteuttamista työssään. Vastaajilta kysyttiin, mihin päämääriin sosiaalityön yhteiskunnallinen vaikuttaminen tulisi ensisijaisesti kohdistaa. Vastaajille esitettiin useita työhön liittyviä kysymyksiä, joilla selvitettiin muun muassa nykyisen organisaation ja työyhteisön suhtautumista yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen sekä vastaajan yhteiskunnallisen asiantuntemuksen hyödyntämistä kehittämistyössä. Lopuksi kysyttiin vastaajan kiinnostuksesta, mahdollisuuksista ja aktiivisuudesta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Taustamuuttujina ovat vastaajan syntymävuosi, työpaikan toimiala, työpaikan sijaintikunta, työkokemus sosiaalityöntekijänä, työkokemus nykyisessä tehtävässä, työsuhteen laatu, sosiaalityöntekijän pätevyys, korkein koulutus, valmistumisvuosi ja opiskelu tällä hetkellä.

The study charted occupational values and work conditions of Finnish social workers in Helsinki, Espoo and Vantaa, as well as their views on constructive social work and political influencing. First, the respondents were asked how important they personally considered different principles concerning inequality, diversity and equity. It was examined how often the respondents came across situations at work where they had to act against their ethical principles, how often they felt that the way their organisation operated contradicted their personal values, and how often they witnessed problems built into society or their organisation that affected the clients' situations negatively. Additionally, the respondents were asked to assess their own workplace well-being. Next, it was examined whether the respondents had opportunities in their current work to influence political decision-making, to participate in societal discussions and to impact the organisation's practices. The respondents were also asked to assess how important they considered being able to influence different aspects of political decision-making in their work. The respondents' opinions were charted on which objectives should be prioritised in political influencing by municipal social work organisations. Several questions examined the organisations' attitudes toward political influencing and their preparedness in utilising social workers' expertise in the development of services. The survey also charted the respondents' own interest and experience in political influencing. Finally, attitudinal statements examined the respondents' opinions on the role of social work and reasons behind poverty. Background variables included year of birth (categorised), field of social work, municipality where the workplace is located, years of experience as a social worker (categorised), years of experience in current job (categorised), type of employment contract, social worker qualification, level of education, year when R had graduated (categorised), and whether R was studying to become a social worker at the time of the survey.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201805292139
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=e21feaebc82b7b8e744e0a0d256cbb0686f1b84e6d5e7b6bc3af790d1903023d
Provenance
Creator Simola, Jenni
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2020
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Helsinki; Vantaa; Espoo; Finland; Helsinki; Vantaa; Espoo; Suomi; Finland