SOM-undersökningen i Värmland 2018

DOI

In 2018 the SOM Institute carried out the third SOM survey in the region of Värmland. Focus was on issues of public services, regional development and media habits. The survey also related to the relationship to Norway and the opinion on local infrastructure projects. The SOM survey in Värmland is designed in collaboration with Karlstad University. Purpose: Study attitudes and behaviours that are linked to local and regional issues and phenomena

2018 genomförde SOM-institutet för tredje gången en SOM-undersökning i Värmland. I fokus ligger frågor om offentlig service, regional utveckling och medievanor. Undersökningen berör också ämnen som relationen till Norge och inställningen till lokala trafikprojekt. SOM-undersökningen i Värmland utformas i samverkan med Karlstads universitet. Syfte: Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Probability: Simple random

Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval (OSU) och samordnas negativt med SOM-institutets nationella undersökningar för att ingen skall få två undersökningar från SOM-institutet under samma undersökningsår. Urvalet utgjordes av Skatteverkets folkbokföringsregister (RTB).

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire

Självadministrerat frågeformulär

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/3y3b-y023
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=43ceac11f4fbad6cbeff64251d918b9fb4f8126d02df104faca0d662251e8dbb
Provenance
Creator SOM Institute, University of Gothenburg; SOM-institutet, Göteborgs universitet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2019
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige