Den nationella SOM-undersökningen 1998

DOI

Since 1986 the SOM-institute has been carrying out an annual nation-wide survey of Swedish opinions. This is accordingly the thirteenth survey in this series. The SOM-institute is a collaboration between three departments at Göteborg University: the Institute for Journalism and Mass Communication, the Department of Political Science, and the School of Public Administration. The 1998 survey differs from the earlier ones since it includes two nation representative samples and uses two different mail questionnaires. One of the questionnaires mainly deals with questions on politics, economy and working life, while the other mainly deals with media, culture and health. One third of the questions asked in the two questionnaires are common for both samples, for example questions about media habits, political attitudes, leisure activities, and social background. Purpose: The main purpose is to establish time series that enable researchers to analyse how various changes in society affect people's attitudes and behaviour.

Detta är den trettonde undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier. Riks-SOM 1998 var den första SOM-undersökning som genomfördes som två undersökningar med två representativa urval och två olika formulär, där datainsamlingarna genomfördes parallellt och under identiska förhållanden. De båda formulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i Riks-1 ligger på politik och samhälle, medan Riks-2 har en tonvikt på frågor om medier, kultur och livsstil. En tredjedel av frågor är gemensamma för båda frågeformulären och kan därmed bearbetas med dubbel urvalsstorlek. I Riks-SOM 1998 omfattar båda formulären sju olika frågeområden. Båda formulären omfattar frågeområdena: massmedier; politik och samhälle; fritid; samt bakgrundsfrågor. Politikformuläret (Riks-1) innehåller även: Sveriges förhållande till omvärlden; energi, kärnkraft, bilism och miljö; samt medievanor. Medieformuläret (Riks-2) tar också upp: hälsa och hälsorisker; radio, tv och andra medier; samt bibliotek. Syfte: Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden.

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/002350
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=ea9177144b5d81b931560e927d8166dcad1ad9a675eb88c50a236615379366e5
Provenance
Creator SOM Institute, University of Gothenburg; SOM-institutet, Göteborgs universitet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2011
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige