Svensk skogsfenologi - Svenskt skogsfenologidataset

DOI

As part of the SLU environmental monitoring and assessment program, the Experimental Forests of the university collect detailed phenological measurements and observations on the tree species downy birch (betula pubescens), silver birch (betula pendula), Norway spruce (picea abies) and Scots pine (pinus sylvestris), and on two berry shrubs common in the Swedish forest, bilberry (vaccinium myrtillus) and lingonberry (vaccinium vitis-idaea). The dataset includes detailed data on leaf and shoot development on the tree species, and on flowering, emergence of unripe and ripe berries on the berry species during the years 2006-2020. The dataset shows the averaged values of measurements and observations performed on several individuals during the same assessment day. The dataset includes temperature sums, calculated from climate monitoring data performed at each observation site. The dataset also includes R-scripts that read and handle the observation data tables by interpolation between assessment days and between temperature sum levels at assessments, to get estimated daily values and values for even steps of temperature sums, respectively. By this, daily averages and SE and temperature sum step averages and SE for all years can be calculated and plotted by the scripts. Also, standard phenological phase shifts are observed on the birches (from bud burst to shedding of leaves), and on spruce and pine (only bud burst and shoot elongation).

Som en del av SLU:s fortlöpande miljöanalys, samlar universitetets skogliga försöksparker in detaljerade fenologiska mätningar och observationer på björk, gran, tall, blåbär och lingon, sedan 2006. Detta dataset innehåller data om löv- och skottutveckling hos träden, samt blomning, kartbildning och bärmognad hos bären för åren 2006-2020. I data redovisas medeltalet av ett flertal individer (se instruktion) som mätts eller observerats vid varje tillfälle. Här tillhandahålls också temperatursummor, beräknade utifrån respektive observationsplats klimatstations dygnsmedeltemperaturer under samma tidsperiod. Förutom mätvärden och observationer, tillhandahålls också R-script för att interpolera dagliga värden mellan observationstillfällena och för beräkningar av mellanårsmedelvärden och medföljande medelfel för varje observationsplats och art. R-scripten interpolerar även värden fördelade på uppnådd temperatursumma vid varje tillfälle, samt mellanårsmedelvärden och medelfel för temperatursummans utveckling över säsongen. Även observationer av fenologiska fasförändringar görs på björk (från skottskjutning till lövfällning), samt tall och gran (endast skottskjutning) och finns i en separat tabell.

Assessments on trees and berry scrubs of phenological parameters

Mätning och observationer på träd och bärbuskar av fenologiska parametrar

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/jbab-cy46
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=e0ceef5ae02b0a2a9bf779f353854e876da7ac134e311ec8e3de204417fda1be
Provenance
Creator Langvall, Ola
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2021
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Biospheric Sciences; Ecology; Forestry; Geosciences; Life Sciences; Natural Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige