Den västsvenska SOM-undersökningen 2019

DOI

The Regional Western Sweden SOM Survey has been conducted yearly since 1992, but was initially limited to residents of Gothenburg and its surrounding municipalities. In 1998, the survey was extended to include the entire Västra Götaland County plus the municipality of Kungsbacka. The purpose of the regional surveys is to enable SOM researchers to study attitudes and behaviour linked to local and regional issues. They emphasise public services and media, although many of the questions are identical with those used in National SOM in order to make the answers comparable both between the regions and with Sweden at large.

Den västsvenska SOM-undersökningen har genomförts varje höst sedan 1992. Fram till 1997 omfattade studien Göteborg med kranskommuner. Undersökningen utökades sedan till att omfatta hela Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun. Studien genomförs i samverkan med Västra Götalandsregionen och är en del av regionens långsiktiga utvärderingsarbete. Flertalet frågor har ställts i många år och svaren bidrar till att bibehålla tidsserier som sträcker sig från undersökningens början 1992. Frågorna har tonvikt på attityder och beteenden inom områdena offentlig service och medier. Många av frågorna är identiska med frågor i den nationella SOM-undersökningen vilket ger möjlighet att jämföra data både på regional och på nationell nivå.

Probability: Simple random

Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval (OSU) och samordnas negativt med SOM-institutets nationella undersökningar för att ingen skall få två undersökningar från SOM-institutet under samma undersökningsår. Urvalet utgjordes av Skatteverkets folkbokföringsregister (RTB).

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire

Självadministrerat frågeformulär

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/avzm-3n83
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=72fe935d2c8eb389f45ece881c6e7b955a03a285cc1dc202b0aa8026b5fb4030
Provenance
Creator SOM Institute, University of Gothenburg; SOM-institutet, Göteborgs universitet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2021
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige