DDI-kuvailu: Vanhempien suhtautuminen koulun tietotekniikkaan 1997 DDI description: Parental Attitudes towards Information Technology in Schools 1997 Vanhempien suhtautuminen koulun tietotekniikkaan 1997 Parental Attitudes towards Information Technology in Schools 1997 Arvot, asenteet ja ATK: vanhempien suhtautuminen kouluopetuksen tietotekniikkaan

Kyselyssä selvitettiin ala-asteen oppilaiden vanhempien suhtautumista tietotekniikan käyttöön peruskoulun opetuksessa. Samalla kartoitettiin vanhempien omaa tietokoneen käyttöä kotona, työssä tai opiskelussa ja heidän lastensa tai muiden perheenjäsenten tietokoneen käyttöä. Aluksi vastaajilta kysyttiin heidän kokemuksiaan tietokoneen käytöstä kotona. Ensin tiedusteltiin, onko heidän kotonaan tietokone tai onko sellainen ollut joskus aikaisemmin. Vastaajilta, joilla oli tai oli ollut tietokone, kysyttiin useita kysymyksiä liittyen tietokoneen käytön määrään ja säännöllisyyteen sekä tietokoneen käyttötarkoituksiin kotona. Lisäksi kysyttiin, ketkä kotitietokonetta pääasiassa perheessä käyttivät ja vielä erikseen sitä, mihin perheen lapset olivat tietokonetta käyttäneet. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin heidän kokemuksiaan tietokoneen käytöstä työ- tai opiskelupaikalla. Ensin tiedusteltiin, onko työ- tai opiskelupaikalla käytössä tietokone tai onko sellainen joskus ollut käytössä. Vastaajilta, joilla oli tai oli ollut tietokone käytössä työ- tai opiskelupaikalla, kysyttiin useita kysymyksiä liittyen tietokoneen käytön määrään ja säännöllisyyteen sekä tietokoneen käyttötarkoituksiin työ- tai opiskelupaikalla. Seuraavassa osiossa vastaajilta tiedusteltiin mielipidettä lukuisiin väittämiin, jotka koskivat tietokoneen käytön vaikutuksia ala-asteen opetuksessa. Väittämät liittyivät mm. oppimiseen, oppimisympäristöön, opettajiin ja heidän rooliinsa sekä lapsiin itseensä. Mukana oli sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia koskevia väittämiä. Seuraavassa osiossa vastaajilta kysyttiin mielipidettä erilaisten kasvatustavoitteiden, kuten tottelevaisuus, hyvä koulumenestys, kädentaidot tai terveet elämäntavat, tärkeydestä. Viimeinen osio käsitteli vastaajien mielipidettä tietotekniikan käytöstä ala-asteen opetuksessa. Tässä yhteydessä vastaajilta kysyttiin, miten tietotekniikkaa heidän mielestään voisi käyttää ala-asteen opetuksessa ja millä luokalla se olisi sopivinta aloittaa. Lisäksi tiedusteltiin, millaisia asioita tietotekniikassa vastaajien mielestä voisi opettaa ja kuinka paljon tietotekniikkaa voisi käyttää apuna eri oppiaineissa. Vastaajilta kysyttiin myös, miten he suhtautuvat tietokoneen sekä TV:n, videonauhurin ja ääninauhurin käyttöön opetuksessa. Tämän jälkeen heitä pyydettiin vielä kertomaan, millä tavoin he itse ovat tutustuneet ala-asteikäisille tarkoitettuihin tietokone-opetusohjelmiin. Lopuksi vastaajilta kysyttiin, minkä ikäisenä heidän mielestään pitäisi koulunkäynti aloittaa. Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan ikä, sukupuoli, pääasiallinen toiminta, perus- ja ammattikoulutus, perhemuoto, perheen lasten lukumäärä sekä lasten sukupuoli ja luokka-aste.

The survey charted parental attitudes towards the use of information technology in primary school teaching in Tampere (Finland). It also studied parents' own use of computers at home, work and in studies. Firstly, respondents were asked about their experiences of using computers at home. Present or past possession of computers was queried on. Those respondents who had or had had a computer were presented with a set of questions about the reason, frequency and regularity of computer use at home. They were also asked who uses the home computer most and for what do their children use the computer. Experiences of using computers at work or in studying were probed. Previous or present access to computers, frequency, purpose and regularity of use were charted. Respondents' attitudes towards the use of computers in elementary school teaching (teaching methods) were investigated next. They were presented with a set of attitudinal statements connected with, for example, learning, learning environment, teachers and their role and children themselves. The statements included both positive and negative effects of computers. Perceptions of the most important parenting goals were examined. The goals included obedience, good grades, manual skills and healthy habits. Opinions on the use of computers in primary school teaching were studied by asking how information technology can be used and in what grade should pupils be introduced to it. Respondents were also asked what kind of things should be taught about IT and how much could it be used in teaching other subjects. They rated the benefits of using television, video cassette recorder and tape recorder as teaching tools. Respondents were asked whether they were familiar with computer-based teaching material aimed at elementary school pupils. Finally, they assessed at what age children should begin school. Background variables included the respondent's age, gender, main activity, basic and vocational education, household composition and structure, children's gender and grade in school.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1361
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=158134d6d0abef951901d9e31e260948ba3eeb7e788613499f9876aaec2154bd
Provenance
Creator Tyni, Päivi
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2004
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Tampere; Finland; Tampere; Suomi; Finland