ORVESTO 1975-I_3

DOI

In the mid-1960s, Testologen AB in collaboration with a group of advertisers, introduced a new way of investigation, where data about the target groups - socio-economic data, interests, purchasing habits, possessions, buying intentions - and data on reading habits were collected in the same survey. At SND there are now surveys available from the Sweden Now series covering a 20-year period, 1972-1991. The 1975 survey is almost a total replication from the year before. A new sub-group, provincial press, is added to the section about reading habits. Furthermore there were new questions about holiday travel by car outside Sweden, Norway and Finland during the last twelve months and in that case which ferry service have been used. Purpose: Collect broad information about interests, purchasing habits and media choices Subset of Sweden Now 1975-I, covering the period 1974-11-20 to 1975-02-19.

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga. ORVESTO 1975 är i det närmaste en total replik av 1974 års undersökning. En ny undergrupp, landsortspress, har tillkommit i avsnittet om läsvanor. Därutöver ställdes nya frågor om semesterresor med bil utanför Sverige, Norge och Finland under de senaste tolv månaderna och i så fall vilken färjeförbindelse man använt. Syfte: Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval Delmängd av ORVESTO 1975-I omfattande perioden 1974-11-20 till 1975-02-19.

Sample selected from the Statistic Sweden population register over the total population (RTBS)

Urvalet draget från SCBs register över totalbefolkningen (RTBS)

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/002778
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=ca6cc6a3c95030308c230ab73ea62c1cc4f3bcf0cac16f55ebc4c6f93963c2ae
Provenance
Creator Testologen Ltd.; Testologen AB
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 1984
Rights Access to data through SND. Data are accessible by order.; Åtkomst till data via SND. Data är tillgängliga via beställning.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige