Tarinat pelosta ja pelottelusta työelämässä 2008-2009

Aineisto on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa LEAR-hankkeessa (Leadership, Power and Fear; johtajuus, valta ja pelko), jossa tutkittiin pelon ja epävarmuuden tahallista tai tahatonta käyttöä asiantuntijaorganisaatioiden johtamisessa 2007-2010. Tutkimusaineisto sisältää 102 työelämään sijoittuvaa pelottelua käsittelevää tarinaa. Kirjoittajia pyydettiin kertomaan joitakin taustatietoja, kuten ikänsä, sukupuolensa ja tapahtumien aikaisen työpaikkansa perustiedot. Varsinaiseen tarinaan liittyen kirjoittajia ohjeistettiin kuvailemaan, mitä he pelkäsivät ja miksi, mikä johti tilanteen syntyyn ja millä tavoin heitä peloteltiin. Mikäli kirjoittaja itse oli turvautunut pelotteluun, häntä pyydettiin kertomaan siitä ja sen seurauksista. Lisäksi kirjoittajia ohjeistettiin kertomaan, loiko tilanne pelon ilmapiirin sekä miten tämä ilmeni työpaikalla ja työntekijöiden vuorovaikutuksessa. Tarinan sai kirjoittaa omalla tyylillään; olennaista oli, että kertoo omista kokemuksistaan. Kirjoittajia myös muistutettiin olemaan paljastamatta tarinoissa esiintyvien henkilöiden ja organisaatioiden tunnistetietoja. Tarinan sai palauttaa valmiina tai luonnoksena ja sitä pystyi myöhemmin muokkaamaan halutessaan. Kirjoittajille annettiin myös mahdollisuus pohtia, mitkä seikat olisivat voineet parantaa tilannetta, miten ongelmat olisi voitu välttää ja miten johtamista voisi parantaa. Tutkijat pystyivät myös esittämään kirjoittajille jatkokysymyksiä. Lähes puolet tarinoista tulivat pääkaupunkiseudulta, viidennes Länsi-Suomen läänistä. Vajaa puolet kirjoittajista oli työntekijöitä, kolmannes asiantuntijoita ja loput esimiehiä. 35-44 sekä 45-54 -vuotiaat olivat merkittävimpiä ikäryhmiä ja naisia oli kolme neljästä. Kirjoittajista suurimmalla osalla on ylempi korkeakoulu- tai tohtoritutkinto, neljänneksellä alempi korkeakoulututkinto, neljänneksellä ylioppilas/ammattitutkinto ja noin 7 %:lla peruskoulututkinto. Merkittävin osa (noin 43 %) tarinoista koski suuria organisaatioita (yli 200 työntekijää), neljännes sijoittui organisaatioihin, joissa oli 50-199 työntekijää. Enimmäkseen kirjoittajat olivat vakituisessa ja kokopäiväisessä työsuhteessa.

The qualitative dataset consists of 102 accounts of people's experiences of fear and intimidation at work in Finland. The participants were asked to provide some essential background variables such as their gender, the branch and size of the organisation etc. They were asked to describe what they were afraid of and why, what had led to the situation and by what means had they been intimidated. The writers were also invited to describe situations where they themselves had resorted to intimidation at work and what the consequences had been, and how the atmosphere of fear had affected the workplace in general and the interpersonal relations there. The data were collected as part of the LEAR (Leadership, Power and Fear) research project conducted by the Department of Management Studies at the University of Tampere. The project was funded by the Academy of Finland and the Finnish Work Environment Fund. The project opened an online research platform in June 2008 and invited voluntary participants to write narratives about their experiences. The range of participants varied from workers to high management. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:hulib-202012285491
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=64724ddbc1103c0a16edf27ac901a1ebe7d51bbe40970ef07e955224c896257b
Provenance
Creator Eriksson, Marja; Koski, Anne; Luomanen, Jari; Parviainen, Jaana
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2011
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland