EVAn kansallinen asennetutkimus 2002

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten asenteita ja arvoja. Vastaajilta kysyttiin erilaisten väittämien avulla heidän suhtautumistaan puolueisiin, työelämään ja yrittäjyyteen, markkinatalouteen, taloudelliseen kasvuun, hyvinvointiin, ympäristökysymyksiin, maahan-, maassa- ja maastamuuttoon, ulkomaalaisiin, kansainvälistymiseen, mahdolliseen liittymiseen NATOon, verotukseen, demokratiaan, uuden hallituksen toiminnan keskeisiin painotuksiin ja suomalaiseen politiikkaan yleensä, Suomen EU-jäsenyyteen, euroon ja EU:n itälaajentumiseen. Vastaajien piti myös arvioida yhteiskunnallisten vaikuttajien vallan määrää sekä omaa äänestyskäyttäytymistään. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, asuinkunnan koko, asuinalueen tyyppi, maakunta, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, ammattiryhmä, toimiala työelämässä, jäsenyys ammatillisessa keskusjärjestössä, puolue, jota äänestäisi eduskuntavaaleissa ja yhteiskuntaluokka.

The survey charted Finnish attitudes and values. Respondents were presented with a series of attitudinal statements covering political parties, Finnish society, occupational life, entrepreneurship, market economy, standard of living and economic growth, social welfare, employment and unemployment, public services, environmental issues, taxation, democracy, equality, future government policies, Finnish political life and decision-making, immigration and emigration, foreigners, internationalization, Finland's NATO and EU membership, the Euro and EU's enlargement to Eastern Europe. Respondents were also asked to assess their own voting behaviour (steady support for one party, volatile, non-voter). Background variables included respondents' sex, age group, size of the municipality of residence, region of residence, type of neighbourhood, occupational group, basic and vocational education, trade union membership, employment sector, which party would vote for in the next parliamentary elections, social class.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:isbn:978-952-60-6575-5
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=829f3b5c11013c30b09443913dc71df21d70680a2a40ee3d354141ad743ccdf5
Provenance
Creator Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA); Yhdyskuntatutkimus; Centre for Finnish Business and Policy Studies (EVA)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2003
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland