Labour Conflict of the Nurses and the Media 2007-2008

DOI

Haastattelujen aiheena on 2006-2007 hoitohenkilöstön palkkausta koskeva kiista, jossa eduskuntavaalien kampanjoinnista ja julkisista (mutta kiistellyistä) vaalilupauksista nousi laajasti mediassa käsitelty kamppailu, jossa kyseenalaistettiin monia perinteisiä työmarkkinatoiminnan pelisääntöjä. Haastateltavina oli kiistan keskeisiä henkilöitä työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä, hallituspuolueista ja oppositiosta sekä virkamieskunnasta. Lisäksi haastateltavien joukossa oli kansalaisjärjestöjen edustajia ja yliopistossa työskenteleviä asiantuntijoita. Ensimmäiset haastattelut tehtiin kiistan vielä ollessa käynnissä loka-marraskuussa 2007. Pääosa haastatteluista tehtiin palkkaratkaisun syntymisen jälkeen joulukuussa 2007 ja tammikuussa 2008. Haastatteluissa kartoitettiin haastateltavan ja hänen taustaorganisaationsa roolia, toimintatapoja sekä virallisia ja epävirallisia tapaamisia ja neuvotteluja hoitajien palkkakiistan eri vaiheissa. Lisäksi haastateltavia pyydettiin arvioimaan eri osapuolten toimia palkkakiistassa. Haastateltavat kuvasivat organisaatioidensa viestintää ja median hallintaa sekä ylipäänsä mediajulkisuutta ja sen merkitystä hoitajien palkkakiistassa. Haastateltavat kuvasivat myös, miten he itse seuraavat mediaa. Haastatteluja on kaikkiaan 23 ja niiden keskimääräinen pituus litteroituna on 25 sivua. Haastattelut on tehty osana laajaa tutkimusprojektia nimeltään Media vallankäyttäjänä ja vallankäytön välineenä. Hoitajien palkkakiistaa koskevien haastattelujen lisäksi projekti on tuottanut myös kolme muuta aineistoa (FSD2576 Smash Asem -mielenosoitus ja media 2008, FSD2577 Innovaatioyliopiston perustaminen ja media 2008 sekä FSD2504 Media ja valta -kyselyaineisto 2009).

The data consist of 23 face-to-face interviews studying the thoughts of Finnish elite power brokers on the media and its influence on their work. The example case in these interviews was the labour conflict and wages debate of Finnish nurses during 2006-2007. Before parliamentary elections, a major political party had promised nurses a 24% pay raise. A lively media debate followed when the main trade union of nurses demanded the promised wage increase, announcing a mass resignation of nurses unless the demand was met. The parliament passed an emergency bill which would enable employers to order healthcare personnel to remain at jobs considered essential for patient safety. The interviews covered what kind of impact the media publicity had had on the negotiations and decision-making regarding issue, who had real power to influence the issue, the relationship between the media and the interviewees' organisation, and how the organisation used and kept contact with the media. Views were also probed on the power of the media and mediatization. The interviewees were representatives of the stakeholder employer organisations and trade unions, political parties and public authorities. The interviews were part of the research project "Media as a holder and a vehicle of power" conducted by the Department of Journalism and Mass Communication at the University of Tampere. For other datasets originating from the project, see FSD2576, FSD2577 and FSD2504. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2505
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2505
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=cf3638f173c4195793b3d0b794ec671454815c00bf4a0d3ee11fff2bcd890c46
Provenance
Creator Reunanen, Esa; Kunelius, Risto 0000-0003-3511-3710; Noppari, Elina 0000-0002-7654-5192
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2010
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin.; The dataset is (C) available only for research including master's theses.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland