Finnish Local Government 2004: Municipalities as Working Communities 1995

DOI

Vastaajia pyydettiin ensin arvioimaan omaa sektoriaan ja sen kautta kuntien palvelutoimintaa muutamien väittämien valossa. Väittämät koskivat muun muassa sektorin tuottamien kunnallisten palvelujen merkitystä kuntalaisten tasa-arvolle, niiden tehokkuutta verrattuna yksityiseen vaihtoehtoon, johtamistapaa, kilpailuttamista ja yksityistämistä. Vastaajien tuli arvioida oman työnsä ruumiillista ja henkistä rasittavuutta, työtahdin muutoksia ja nykyistä työmäärää. Käsityksiä oman työn palkkaustasosta, sen erilaisista sisällöllisistä ominaisuuksista ja etenemismahdollisuuksista kysyttiin myös. Lisäksi selvitettiin vastaajien käsitystä omista vaikutusmahdollisuuksistaan työtään koskien sekä sitä, miten hyvin he saavat tietoa työhönsä suunnitelluista tai tehtävistä muutoksista. Vielä kysyttiin mahdollisuutta saada tukea esimieheltä ja työtovereilta työn tuntuessa hankalalta sekä selvitettiin suhtautumista asiakkaiden taholta tuleviin paineisiin ja vaatimuksiin. Tutkimuksessa kartoitettiin työpaikan ilmapiiriä useiden väittämien avulla ja tutkittiin työpaikalla esiintyviä erilaisia ristiriitoja ja niiden käsittelyä. Lisäksi vastaajat arvioivat suhdettaan esimieheensä sekä esimiehensä ominaisuuksia ja toimintatapoja. Työmotivaatiota ja tuloksellisuutta selvitettiin tutkimuksessa myös. Vastaajia pyydettiin arvioimaan luetelluista vaihtoehdoista, minkälaisin keinoin työmotivaatiota voitaisiin parantaa sekä osoittamaan, mitkä keinoista ovat käytössä heidän työpaikallaan. Heidän tuli myös arvioida omia valmiuksiaan selviytyä työtehtävistään. Edelleen kysyttiin, miten todennäköisiä erilaiset tavat palkita erityisen hyvin tehty työ olisivat vastaajien tapauksessa. Lisäksi kysyttiin, mitkä työssä esiintyvät piirteet ovat vastaajille tärkeitä. Vastaajien tuli arvioida oman toimialansa johtoa erilaisia piirteitä kuvaavien käsiteparien avulla (esim. aloitteellinen vs. jarruttava, asiantunteva vs. käytännön tarpeille vieras). Käsityksiä vastaajien työyhteisöjen tuottavuusongelmien syistä ja lähteistä sekä sitä, miten hyvin tai huonosti palvelut ja toimet on heidän toimialallaan hoidettu tutkittiin myös. Lopuksi kysyttiin vastaajien käsityksiä ammattiosaston ja luottamusmiehen toiminnasta sekä palkkojen määräytymisen perusteista. Taustamuuttujia olivat sen kunnan nimi, jossa vastaaja työskentelee, vastaajan toimipiste (työpaikka tai työyhteisö) kunnassa, vastaajan virka tai toimi, palvelussuhteen laatu (esim. määräaikaisuus, vakinaisuus), kokoaikaisuus, osa-aikaisuus, vastaajan sukupuoli, syntymävuosi, mahdollinen esimiesasema ja ammattiliiton jäsenyys.

Respondents evaluated the services provided by their own sector by indicating whether they agreed with statements pertaining to the significance of municipal services to citizens' equality, the effectiveness of municipal services compared to private ones, the management, competitive tendering and privatization of municipal services. Some questions focused on the respondent's present job: its physical and mental stressfulness, changes in working pace, present work load, wage level, characteristics of the job and career prospects. They were also asked whether they could participate in the decision-making concerning their own job, how well informed they were of the planned or decided changes in it, did they received support from the management or fellow employees and what was their attitude towards client feedback and demands. The survey analysed the municipal working environment with the help of various statements. Workplace conflicts and the ways of dealing with them were studied. Respondents were asked about their relations with their superiors and about the characteristics and methods of the managers. Some questions covered work motivation and productivity. Respondents were asked how effective they thought various methods for improving work motivation were, which methods were already in use at their workplace, whether it was possible for them to keep up with their work and how probable it was that they would be rewarded for outstanding work and how. Respondents rated the importance of various aspect of their job (e.g. promotion prospects, security of the job, wage level). Respondents evaluated the managers of their own sector with the help of paired concepts (for example enterprising vs. obstructing, co-operative vs. creates conflicts). Respondents assessed how significant certain factors causing productivity problems were in their community and how well or badly arranged the services and activities of their own sector were. Respondents' views on the activities of their trade union and shop steward (workers' representative) and the basis of wage determination were also surveyed. Background variables included the municipality where the respondent works, the respondent's workplace, job, gender, year of birth, trade union membership, nature of the employment contract (e.g. temporary, permanent), whether it was a part-time or full-time job and whether the respondent held a managerial position.

Todennäköisyys- ja ei-todennäköisyysotannan yhdistelmäMixedProbabilityNonprobability

Mixed probability and non-probabilityMixedProbabilityNonprobability

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd1193
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1193
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=1543a6a97b23f57f886b96f58072bac7cf028234061b4a6b884a79a35629f245
Provenance
Creator Nakari, Risto
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2003
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Espoo; Haukipudas; Humppila; Hämeenlinna; Iitti; Jaala; Joroinen; Kaarina; Karstula; Kemiö; Kerava; Kiikala; Kokkola; Kolari; Kotka; Kristiinankaupunki; Kuhmoinen; Lappeenranta; Leppävirta; Lieksa; Liljendal; Lumijoki; Mikkeli; Multia; Naantali; Noormarkku; Närpiö; Oulainen; Outokumpu; Padasjoki; Pieksämäki; Porvoon maalaiskunta; Pudasjärvi; Punkaharju; Pyhäntä; Pylkönmäki; Ranua; Rääkkylä; Sonkajärvi; Suolahti; Tyrnävä; Vaasa; Vahto; Varkaus; Vehkalahti; Vimpeli; Virrat; Finland; Espoo; Haukipudas; Humppila; Hämeenlinna; Iitti; Jaala; Joroinen; Kaarina; Karstula; Kemiö; Kerava; Kiikala; Kokkola; Kolari; Kotka; Kristiinankaupunki; Kuhmoinen; Lappeenranta; Leppävirta; Lieksa; Liljendal; Lumijoki; Mikkeli; Multia; Naantali; Noormarkku; Närpiö; Oulainen; Outokumpu; Padasjoki; Pieksämäki; Porvoon maalaiskunta; Pudasjärvi; Punkaharju; Pyhäntä; Pylkönmäki; Ranua; Rääkkylä; Sonkajärvi; Suolahti; Tyrnävä; Vaasa; Vahto; Varkaus; Vehkalahti; Vimpeli; Virrat; Suomi; Finland