Den nationella SOM-undersökningen 2007

DOI

Since 1986 the SOM-institute has been carrying out an annual nation-wide survey - the National SOM - in order to identify the Swedish public's habits and attitudes on the topics of society, politics and media. National SOM 2007 is accordingly the twentysecond survey in this series. The SOM-institute is a collaboration between three departments/institutes at Göteborg University: the Institute for Journalism and Mass Communication, the Department of Political Science, and the Center for Public Sector Research (CEFOS). A number of research projects are involved in the National SOM - most from one of these three institutions, but also external projects are involved. Since 1998 the survey includes two nation representative samples and uses two different mail questionnaires. One of the questionnaires mainly deals with questions on politics, economy and working life, while the other mainly deals with media, culture and life style. The data collection is carried out in parallel and under identical conditions. In 2007 approximately one fifth of the questions asked in the two questionnaires are common for both samples, for example questions about media habits, political attitudes, leisure activities, and social background. The questionnaire on politics include ten different subject fields: news and media; politics, society and democracy; radio, television and the internet; Sweden's relations to the surrounding world; society and public service; environment and energy; knowledge and society; activities, interests, and values; work life; and background questions. The media questionnaire is divided into nine subject fields: news and papers; politics, society and democracy; radio and television; media technology, mobile telephony and internet; periodicals, books and libraries; movies and theatre; activities, interests, and values; work life and background questions. Purpose: The main purpose is to establish time series that enable researchers to analyse how various changes in society affect people's attitudes and behaviour.

Detta är den tjugoandra undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier. Riks-SOM 2007 genomfördes som två undersökningar med två representativa urval och två olika formulär, där datainsamlingarna genomfördes parallellt och under identiska förhållanden. De båda formulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i det ena formuläret ligger på politik och samhälle, medan det andra har en tonvikt på frågor om medier, kultur och livsstil. Ungefär en femtedel av frågorna är gemensamma för de båda frågeformulären och kan därmed analyseras med dubbla urvalsstorleken som grund. Politikformuläret (Riks-1) innehåller tio olika frågeområden: nyheter och medier; politik, samhälle och demokrati; radio, tv och internet; omvärldsfrågor; samhälle och service; miljö och energi; kunskap och samhälle; aktiviteter, intressen och värderingar; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor. Medieformuläret (Riks-2) tar upp nio frågeområden: nyheter och tidningar; politik, samhälle och demokrati; radio och tv; medieteknik, mobiltelefoni och internet; tidskrifter, böcker och bibliotek; film och teater; aktiviteter, intressen och värderingar; arbetsliv; samt bakgrundsfrågor. Syfte: Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden.

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/002329
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=53b2d852b2ac1cbd69a1edc048ec167c23db35f625523ac9cb0ca3582efd4aea
Provenance
Creator SOM Institute, University of Gothenburg; SOM-institutet, Göteborgs universitet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2011
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Political Science; Public Finance; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige