Korpus i svenskt teckenspråk som andraspråk

DOI

Swedish Sign Language as Second Language Corpus includes video recordings and documentation of sign language texts, produced by adult hearing second language learners of Swedish Sign Language. The data selection consists of seven video sequences (.mp4 format) created here with the purpose of serving as illustrative examples for a scientific article on self-repair in L2 learners of Swedish Sign Language.

Korpus i svenskt teckenspråk som andraspråk omfattar inspelade videomaterial och dokumentation av teckenspråkstexter, producerade av vuxna hörande andraspråksinlärare. Dataurvalet består av sju videosekvenser (.mp4-format) som tagits fram här i syfte att tjäna som illustrativa exempel till en vetenskaplig artikel om självreparation hos L2-inlärare av svenskt teckenspråk.

Identifier
DOI https://doi.org/10.58141/pfmm-1323
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=82047ca75c3b206cdcb7d48c65708924a259b5b48dc6013a304159872d1149b4
Provenance
Creator Mesch, Johanna; Schönström, Krister
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2023
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Computer Science; Computer Science, Electrical and System Engineering; Engineering Sciences; Humanities; Information Science; Life Sciences; Medicine
Spatial Coverage Sweden; Sverige