Rahapelitutkimus 2003

Tässä tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten rahapelaamista. Kysely aloitettiin luettelemalla erilaisia Veikkauksen, Fintoton ja RAY:n rahapelejä ja kysymällä, mihin niistä vastaaja on osallistunut viimeksi kuluneen vuoden aikana. Kysyttiin myös, osallistuuko vastaaja veikkauspeleihin tavallisimmin asiamiehen vai Internetin välityksellä ja miten usein vastaajalla on tapana pelata/osallistua lueteltuihin peleihin. Mikäli vastaaja sanoi pelaavansa pelejä enemmän kuin kaksi kertaa kuukaudessa, häntä pyydettiin arvioimaan keskimääräinen rahapeleihin käytetty summa viikossa ja suurin rahamäärä, jonka hän on käyttänyt rahapeleihin yhden päivän aikana. Lisäksi kysyttiin, onko jollakin vastaajan lähipiiriin kuuluvista henkilöistä ollut ongelmia rahojen käytöstä peleihin. Seuraavaksi vastaajalta kysyttiin, palaako hän jonain toisena päivänä pelaamaan yrittääkseen voittaa häviämänsä rahat takaisin, onko vastaaja koskaan väittänyt muille voittaneensa vaikka on todellisuudessa hävinnyt, onko vastaaja koskaan pelannut enemmän kuin on aikonut ja ovatko ihmiset koskaan arvostelleet hänen pelaamistaan tai väittäneet hänellä olevan pelaamisongelma. Tiedusteltiin myös, onko vastaaja koskaan tuntenut syyllisyyttä rahapelejä pelatessaan, onko hän halunnut lopettaa rahapelien pelaamisen mutta ei ole pystynyt siihen, onko vastaaja koskaan salaillut pelaamistaan perheenjäseniltään ja onko vastaaja koskaan kiistellyt läheistensä kanssa rahankäytöstä ja jos on, niin onko kiistely koskenut rahapelien pelaamista. Seuraavaksi kysyttiin, onko vastaaja koskaan lainannut rahaa pelaamiseen eikä sitten ole pelaamisen vuoksi pystynyt maksamaan lainaa takaisin, onko vastaaja koskaan ollut poissa töistä tai opiskelusta pelatakseen rahapelejä ja onko hän lainannut/hankkinut rahaa pelatakseen rahapelejä tai maksaakseen pelivelkoja luetelluilta tahoilta. Lopuksi tiedusteltiin, pelaako vastaaja omasta mielestään liian paljon, onko rahapelien ongelmapelaaminen vastaajan mielestä vakava ongelma Suomessa ja ovatko pelaamisongelmat lisääntyneet, pysyneet ennallaan vai vähentyneet. Taustamuuttujina kyselyssä oli vastaajan sukupuoli, ikä, maakunta, ammatti, kuukausitulot, talouden koko ja asuinpaikkakunnan asukasmäärä.

The survey charted Finnish gambling habits. The term gambling is used here as an umbrella term for lotteries, slot machines, betting, bookmaking, the pools, roulette wheels, and card and dice tables. The respondents were asked to indicate the different types of gambling, betting, and games of chance they had played during the past year. They were also asked how often they usually engaged in the mentioned gambling activities, and whether they usually gambled through a bookmaker or an agent, or on the Internet. If the respondent engaged in gambling activities more often than twice a month, he/she was asked to estimate the average weekly sum spent in gambling, and the largest sum spent during one day. One topic pertained to whether any of respondents' relatives or peers had had a gambling problem. The respondents were also asked whether they returned another day to try to win back the money they had lost, whether they ever gambled more than they intended to, whether they had ever claimed to be winning while gambling, even though they were actually losing money, and whether people criticised their gambling or told them they had a gambling problem. Some questions explored whether the respondents ever felt guilty while gambling, whether they had wanted to stop betting money or gambling but could not do it, and whether they had ever hidden their gambling from their family members. The respondents were also asked whether they had ever argued with people they live with over how they handled money and whether those arguments had ever centered on their gambling. Other topics included whether the respondents had ever borrowed from someone and not paid them back as a result of their gambling, whether they had ever lost time from work or school due to betting or gambling, and whether they had borrowed or acquired money to gamble or to pay gambling debts. Finally, the respondents' opinions were probed on whether they themselves gambled too much, whether problem gambling was a serious problem in Finland, and whether gambling problems had increased, stayed the same, or decreased. Background variables included respondent's gender, age, region of residence, occupation, monthly income, household size, and municipality size.

TodennäköisyysotantaProbability

ProbabilityProbability

Puhelinhaastattelu: tietokoneavusteinen (CATI)Interview.Telephone.CATI

Telephone interview: Computer-assisted (CATI)Interview.Telephone.CATI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2250
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=5a32cb2bf8d7d1bf808372ec4aaf7db8646699bf43d7a741f0764aabe08d3d1f
Provenance
Creator Sosiaali- ja terveysministeriö; Ministry of Social Affairs and Health
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2007
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland