ORVESTO 1976-II

DOI

In the mid-1960s, Testologen AB in collaboration with a group of advertisers, introduced a new way of investigation, where data about the target groups - socio-economic data, interests, purchasing habits, possessions, buying intentions - and data on reading habits were collected in the same survey. At SND there are now surveys available from the Sweden Now series covering a 20-year period, 1972-1991. Questions put in the 1976 survey are replications from the years before. Purpose: Collect broad information about interests, purchasing habits and media choices

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga. ORVESTO 1976 är en total replik av 1975 års undersökning. Syfte: Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval

Sample selected from the Statistic Sweden population register over the total population (RTBS)

Urvalet draget från SCBs register över totalbefolkningen (RTBS)

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/002779
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=d50726e3f55121681cd32aa19dbebc39b8e393157c25cce793382d3ec4bab1e0
Provenance
Creator Testologen Ltd.; Testologen AB
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 1984
Rights Access to data through SND. Data are accessible by order.; Åtkomst till data via SND. Data är tillgängliga via beställning.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige