KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 1999

Nuorisotoimelle suunnattu kysely kartoittaa kuntien nuorisotoimen palvelujen laajuutta, tuottamista, ohjausta ja johtamista sekä kehittämistä. Aineisto on osa KuntaSuomi 2004 -tutkimusohjelman liikunta- ja vapaa-aikasektorin moduulia. Nuorisotoimea on tutkittu myös vuosina 1996 ja 2002 ja vastaaja on kunnan nuorisotoimesta vastaava viranhaltija. Ensin kerättiin perustietoa nuorisotoimesta. Kysyttiin, montako työntekijää nuorisotoimessa on tällä hetkellä ja kuinka he ovat jakautuneet eri tehtäviin, miten kunnan valvotut nuorisotilat ovat avoinna, minkälaisia toimintoja kuuluu nuorisotoimen tehtäviin, mitä nuorisopalveluiden tuottamiseen liittyviä tiloja kunnassa on ja minkälainen on tilojen omistus. Kysyttiin myös, onko kunnassa sijaitsevien nuorisotilojen omistusjärjestelyissä tapahtunut muutoksia vuoden 1994 jälkeen ja peritäänkö kunnassa nuorisotilojen käytöstä maksuja niitä käyttäviltä ryhmiltä. Palvelutuotantoon liittyen kysyttiin, minkälaisia nuorisopalveluita tai -harrastusmahdollisuuksia kunnan alueella on, mikä taho toimii palvelun/harrastusmahdollisuuden järjestäjänä ja mikäli järjestäjä on jokin muu taho kuin kunta, tukeeko kunta palvelun tuottajaa. Tiedusteltiin myös, miten nuorisotoiminnan oheistoiminnot on järjestetty kunnassa ja minkälaisia muita palveluiden tuottamistapoja on käytössä. Lisäksi kysyttiin, kuinka suuri osuus ostopalveluilla on kunnan nuorisotoimen palvelutuotannosta, mikä taho tekee päätöksen siirtymisestä ostopalveluiden käyttöön, mikä taho päättää miltä tuottajalta ostopalvelut ostetaan, kilpailutetaanko palveluiden tuottajia ennen ostopäätöstä, miten tyytyväinen vastaaja on ostopalveluiden käyttöön ja pitäisikö niitä vastaajan mielestä lisätä tai vähentää sekä kysyttiin, myykö kunta nuorisopalveluja muille kunnille. Kyselyn seuraava osio käsitteli nuorisotoimen ohjausta ja johtamista kunnassa. Kysyttiin, mikä luottamushenkilöelin pääasiassa käsittelee kunnassa nuorisotointa koskevat asiat, mikä on luottamushenkilöelimen merkitys tai rooli nuorisotointa koskevien asioiden hoitamisessa ja mikä on vastaajan arvio luottamushenkilöelimen jäsenrakenteeseen liittyvistä ominaisuuksista. Tiedusteltiin myös, minkä tahon päätösvaltaan kuuluvat erilaiset nuorisotointa koskevat asiat, onko kunnan nuorisopalveluissa toteutettu asiakkaille suunnattuja kyselyjä palveluiden arvioimiseksi tai tehostamiseksi ja ovatko kyselyt säännöllisiä. Vastaajaa pyydettiin myös arvioimaan eri tahojen vaikutusta kunnan nuorisopalveluiden toimintaa ja kysyttiin, onko kunnan nuorisotoimessa otettu käyttöön toiminnan tuloksellisuutta tai laatua kuvaavia mittareita. Tämän osion lopuksi vastaajalta kysyttiin eri tehtävien merkitystä oman työn kannalta ja miten merkitys on muuttunut viime vuosina sekä pyydettiin vastaajaa arvioimaan omaa ajankäyttöään, kuinka se jakautuu erityyppisiin nuorisotoimen tehtäviin. Kyselyn viimeinen osio käsitteli kehittämispolitiikkaa. Kysyttiin, onko kunnan nuorisotoimessa tapahtunut muutoksia erilaisilla toimintaa ja sen laajuutta kuvaavilla osa-alueilla, millainen on erilaisten nuorisotoimen toimintaan liittyvien tekijöiden nykytila ja mihin asioihin nuorisotoimen kehittämisen tulisi kohdistua lähivuosina. Lopuksi vastaajaa pyydettiin vielä arvioimaan erilaisia nuorisotointa koskevia väittämiä. Taustatiedot vastaajasta olivat hänen sukupuolensa, ikänsä, koulutuksensa, työkokemuksensa nuorisotoimen tehtävissä sekä tieto siitä, kuuluuko vastaajan vastuualueeseen nuorisotoimen lisäksi muita toimialoja ja minkä verran.

The survey focused on the scope, service provision, management, and development policies of youth affairs departments of Finnish municipalities. The respondents were municipal officials responsible for youth affairs. Similar surveys were carried out in 1996 and 2002. First, the respondents were asked how many employees there were in the youth affairs departments of their municipalities, and what their responsibilities were. Further questions explored the opening hours and ownership of the municipality's youth facilities, the various functions of the youth affairs department, and the facilities related to providing youth services in the municipality. Potential changes in the ownership of the facilities since 1994 were also queried, as well as whether the municipality collects fees from the users of these facilities. In relation to service provision, the respondents were asked what kind of youth services and recreational activities the municipality provided, which body organised them, and whether the municipality allocated funds for them. Some questions covered opinions on contracted-out services, competitive tendering and supplementary services, as well as the respondents' satisfaction with the contracted-out services. Opinions on alternative ways of providing youth services in the respondents' municipality were queried. Views were also probed on whether the respondents' municipalities sold services to other municipalities. In relation to management and decision-making, the respondents were asked which elected body was in charge of youth affairs in their municipality, as well as what was the significance and role of that body in taking care of youth affairs. Views on the structure of the elected body were probed. The respondents gave their opinions on the influence of various bodies on the municipal youth services. In addition, views on the use of client surveys and performance measures were explored, as well as how much time the respondents allocated to various tasks. The potential changes in the importance of these tasks were also canvassed. Finally, the present state of the municipal youth affairs department and its development policies for the future were explored, as well as whether there had been any changes in the department in terms of services and their scope. Background variables included the respondent's gender, age, education, work experience in the field of youth affairs, and responsibility areas at work.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Probability: MultistageProbability.Multistage

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2152
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=c6286ec3891b9fdb075c700e8c35c0b060cc59995b7522fa1d027ee9b10996b5
Provenance
Creator Ikola-Norrbacka, Rinna; Mattila, Juha
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2008
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland