Nuorisobarometri 2000

Nuorisobarometrin 2000 pääteemoina olivat internet ja tietoyhteiskunta. Lisäksi nuorilta kysyttiin muun muassa heidän tulevaisuudensuunnitelmistaan ja käsityksistään elämästä ja yhteiskunnasta. Osa kysymyksistä käsitteli erityisesti nuorten ajatuksia työelämästä. Aluksi nuorilta kysyttiin opiskelusta ja työllisyydestä. Vastaajilta tiedusteltiin koulutustasoa ja elämäntilannetta. Työssäkäyviltä tiedusteltiin tarkemmin työsuhteen laatua ja kestoa. Sen jälkeen vastaajille esitettiin erilaisia väittämiä koulutuksesta ja työnteosta, ja selvitettiin nuorten koulutus- ja työllisyyssuunnitelmia seuraavan viiden vuoden ajalle. Vastaajat saivat esittää arvionsa mm. siitä, onko työttömyyttä Suomessa liioiteltu, parantaako koulutus työnsaantimahdollisuuksia ja siitä, tulevatko he saavuttamaan vanhempiaan paremman yhteiskunnallisen aseman. Seuraavaksi nuorilta kysyttiin internetiin, tiedonvälitykseen ja tietoyhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä. Nuoret kertoivat muun muassa mikä heidän mielestään on mielenkiintoisin tiedonvälityksen kanava ja kuinka usein ja missä he käyttävät internetiä. Kysyttiin myös tarkemmin, millaisiin asioihin internetiä käytetään (esim. tiedonhaku, ostokset, chattailu jne.). Kysyttiin myös, miksi internetiä ei käytetä. Vastaajille esitettiin väittämiä koskien internetiä ja tietoverkkojen hyödyntämistä. Nuoret kertoivat mm. uskovatko tulevansa käyttämään internetiä tulevaisuudessa jokapäiväisiin asioihin ja haluaisivatko he työskennellä kotona tietoverkkoja hyödyntäen. Loput kysymyksistä koskivat nuorten arvoja ja elämänvalintoja. Nuorilta kysyttiin muun muassa millaiset asiat ovat tärkeitä töissä olossa ja kuinka tärkeinä he pitävät oman elämänsä kannalta erilaisia asioita (esimerkiksi ponnistelu hyvän yhteiskunnallisen aseman eteen, mahdollisuus matkustaa ja nähdä vieraita kulttuureja, ajanvietto läheisten ja ystävien kanssa, itsestä ja kunnosta huolehtiminen). Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan, millaisia asioita suomalaisessa yhteiskunnassa tulee tapahtumaan alkaneella vuosikymmenellä, esimerkiksi kasvavatko tuloerot, keskittyykö väestö harvoihin keskuksiin ja lisääntyykö turvattomuus yhteiskunnassa. Taustamuuttujia kyselyssä olivat muiden muassa vastaajan ikä, sukupuoli, maakunta, kuntaryhmä, koulutus ja pääasiallinen toiminta.

The main themes of the Finnish Youth Survey 2000 were the Internet and information society. Young people's future plans and notions of life and society were queried. Some of the questions focused on young people's thoughts on working life. First, the respondents were asked about studying and employment. Their level of education and household composition were charted. Those who were in employment were asked about the type and duration of their contract. Next, the respondents were presented with a set of attitudinal statements on education and working, and their plans related to studying or working in the next five years were surveyed. They evaluated whether unemployment was exaggerated in Finland, whether education significantly improved one's chances of getting a job, and whether they will attain a higher social status than their parents. Further questions canvassed the Internet, communication, and information society. The respondents indicated for instance the most interesting source of information and how often and where they used the Internet. The purposes of Internet use (e.g. information searching, online shopping, chatting) were also charted, as well as reasons for non-use of the Internet. The respondents were presented with a set of statements on the Internet and the utilisation of information networks. The young people told whether they believed they will use the Internet for everyday activities in the future and whether they would like to work at home utilising information networks. Some questions pertained to young people's values and choices in life. Their views were probed for example on the significance of various aspects related to working, as well as the matters they considered important in life (e.g. striving for a high social status, opportunity to travel and see foreign cultures, spending time with close relatives and friends, taking care of oneself and one's physical condition). The respondents were also asked to evaluate what kind of things (e.g. whether income disparity will grow, whether population will be centred in few urban areas, whether insecurity will increase in society) they thought will happen in Finland in the next ten years. Background variables included the respondent's age, gender, region of residence, degree of urbanisation, education, and economic activity.

Todennäköisyysotanta: ositettu otantaProbability.Stratified

Probability: StratifiedProbability.Stratified

PuhelinhaastatteluInterview.Telephone

Telephone interviewInterview.Telephone

Identifier
Source http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201505201457
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=26780bfa8424b2ca004392e6752331dc4816e92c4569ef9929b7b6b1a526cdb2
Provenance
Creator Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora); Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto; Advisory Council for Youth Affairs (Nuora); Finnish Youth Research Society. Finnish Youth Research Network
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2010
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland