Phytobenthos och zoobenthos i Örserumsviken 2000-2009

DOI

Biological data from costal water generated in Västervik, Kalmar County, Sweden. The database consists of 15 tables. The data was generated from biological sampling in Örserumsviken and two reference areas.

Biologiska data från kostvatten som genereras i Västervik, Kalmar län, Sverige. Databasen består av 15 tabeller. Uppgifterna genererades från biologisk provtagning i Örserumsviken och två referensområden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/x1pr-7n20
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=0effca11b2aa68e049625b64473500ed49cf520e3d6e648b509640c136248408
Provenance
Creator Tobiasson, Stefan
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2021
Rights Access to data through SND. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via SND. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Natural Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige