Lapsesta aikuiseksi: 50-vuotiaiden persoonallisuustestit 2009

Aineisto on osa Lapsesta aikuiseksi -tutkimusta, joka on jatkunut samojen henkilöiden seurantana yli 40 vuotta. Tässä tutkimusvaiheessa kerättiin tietoa elämäntilannekyselyllä, haastattelulla, eri testeihin ja menetelmiin perustuvilla kyselylomakkeilla ja persoonallisuustesteillä. 50-vuotiaana tutkittaville tehtiin myös perusteellinen terveystarkastus. Tämä aineisto sisältää persoonallisuustestit, jotka lähetettiin vastaajille kotiin täytettäviksi. Vastaaja täytti yhteensä kolme persoonallisuustestiä, joista ensimmäinen (Karolinska Scales of Personality) sisältää 135 kysymystä. Kysymykset ovat väitteen muodossa ja niissä tiedustellaan erilaisiin tilanteisiin liittyviä tottumuksia, mielipiteitä ja tunteita. Vastaaja arvioi, kuinka hyvin esim. seuraavat väitteet häntä kuvaavat; "Olen aina innokas kokeilemaan uusia asioita" ja "Joudun välillä pakokauhun valtaan". Testin tarkoituksena on arvioida vastaajan aggressiivisuutta, sopeutuvuutta, ahdistuneisuutta ja ulospäin suuntautuneisuutta. Toisena persoonallisuustestinä on 60 kysymystä sisältävä NEO-PI, joka on lyhennetty versio alkuperäisestä 181 osion testistä. Testin avulla arvioidaan viittä universaalina pidettyä persoonallisuuden piirrettä, jotka ovat neuroottisuus, ekstraversio, avoimuus, sovinnollisuus ja tunnollisuus. Kysymyksiin on vastattu 5-portaisen asteikon mukaan (täysin eri mieltä - täysin samaa mieltä). Kolmanneksi vastaaja täytti vastaajan arvoja kartoittavan kyselylomakkeen (Schwartz's Value Survey). Lomake sisälsi kaksi arvolistaa. Ensimmäisessä tiedusteltiin, kuinka tärkeinä vastaajat pitivät erilaisia elämää ohjaavia periaatteita, kuten vapaus, perinnäistapojen kunnioitus, arvovalta ja itsekuri. Toisessa arvolistassa oli listattuna erilaisia toimintatapoja. Vastaajilta tiedusteltiin, kuinka tärkeinä he pitivät esimerkiksi uskollisuutta, kyvykkyyttä, kunnianhimoa ja anteeksiantoa. Molemmat listat täytettiin siten, että vastaaja merkitsi 9-portaisella asteikolla aluksi itselleen tärkeimmät arvot, vastaajan vastustamat arvot, vähiten tärkeät arvot ja lopuksi muut arvot. Aineistossa on taustamuuttujana vastaajan sukupuoli.

This Finnish study has continued to follow the same individuals for over 40 years. At this research wave the subjects were 50 years old. Data were collected using an interview, self-ratings based on various tests and methods, a Life Situation Questionnaire, a life history calendar, a medical examination, and laboratory tests. This dataset contains three personality tests which were given to the participants in connection with the interview to be completed at home. The first personality test, the Karolinska Scales of Personality (KSP), contains 135 questions, and measures impulsiveness, anxiety, aggressiveness and social adaptation. The respondents' habits, opinions and feelings connected to different situations were tested. The second test, the NEO Personality Inventory (NEO PI), contains 60 of the original 181 questions and measures extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism and openness to experience. The third test, Schwartz's Value Survey, measures the importance respondents place on values. The respondents were requested to rate values (such as freedom, authority and self-discipline) and behaviour/courses of action (e.g. honest, loyal, helpful, respecting elders) on a 9-point scale. They were asked to mark what values and behaviour/courses of action were the most important to them, what they opposed, what were the least important etc. Background variable used: the respondent's gender.

Todennäköisyysotanta: ositettu ryväsotantaProbability.Cluster.StratifiedRandom

Probability: Cluster: Stratified randomProbability.Cluster.StratifiedRandom

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2005.04.028
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=b7bce3fa920d4d51100353cb1b1a2d3242242b0bfcf81a3f46b9587ef38339ac
Provenance
Creator Pulkkinen, Lea; Kinnunen, Marja-Liisa; Kokko, Katja
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2011
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.; The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English; Swedish
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Psychology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Jyväskylä; Finland; Suomi; Finland