Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region - Estonia 1999

DOI

This dataset contains results from the Estonian part of the first survey within the project 'Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region' carried out at Södertörn University. To study individuals' perception of social and political changes, the research team asked questions about: political effectiveness and political participation, political trust, evaluation of the electoral process, perceptions and evaluation of environmental issues, civil rights and obligations, the household's economy and financial situation. To achieve comparability with other citizen surveys conducted at Uppsala University in Sweden and at six other European universities, the modules were similar to their questions in structure and wording. A second survey was conducted in all three Baltic countries in 2001. A third survey with slightly modified question modules was conducted simultaneously in Poland.

Detta dataset innehåller resultat från den estniska delen av den första undersökningen inom projektet 'Democracy and Social Transition in the Baltic Sea Region' utförd vid Södertörns högskola. För att studera individers uppfattning om sociala och politiska förändringar ställde forskargruppen frågor om: politisk effektivitet och politiskt deltagande, politiskt förtroende, utvärdering av valprocessen, uppfattning och utvärdering av miljöfrågor, medborgerliga rättigheter och skyldigheter, hushållets ekonomi och ekonomiska situation. För att uppnå jämförbarhet med andra medborgarundersökningar utförda vid Uppsala universitet i Sverige och vid sex andra europeiska universitet, liknade modulerna deras frågor i struktur och formuleringar. En andra undersökning genomfördes i alla tre baltiska länder 2001. En tredje undersökning med något modifierade frågemoduler genomfördes samtidigt i Polen.

Estonia was first divided geographically into 15 strata corresponding to the country's 15 counties, and then a sample was drawn from each stratum.

Estland delades först upp geografiskt i 15 strata motsvarande landets 15 län och därefter drogs ett urval från varje stratum.

Probability: Cluster: Stratified random

Sannolikhetsurval: klusterurval: stratifierat slumpmässigt

Probability

Sannolikhetsurval

Face-to-face interview

Personlig intervju

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/maj6-fh02
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=1026fe20561bbaea2c2e9a1393db01a250d216f9c01ab9cb80a6a1d95c519847
Provenance
Creator Loftsson, Elfar; Choe, Yonhyok
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2002
Rights Access to data through SND. Data are accessible by order.; Åtkomst till data via SND. Data är tillgängliga via beställning.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Estonia; Estland