Työaikapankki 2004

Tutkimuksessa tarkasteltiin työaikapankkijärjestelmän käyttöä työorganisaatioissa. Työaikapankin avulla työntekijä voi sovittaa yhteen työ- ja vapaa-aikaansa yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti muun muassa lainaamalla tai säästämällä työaikaa sekä ansaittuja vapaita. Kysymysten aihepiirejä olivat vastaajan työtehtävä ja työorganisaatio, työajat, työpaikan työilmapiiri, luottamus, organisaation johto ja johtaminen sekä ammattiyhdistystoiminta. Työtehtävät ja työorganisaatio -aihepiiriin liittyen kysyttiin muun muassa vastaajan sijoittumista organisaation henkilöstöryhmissä ja työtehtävissä, työsuhteen laatua ja ominaisuuksia sekä palkkaukseen, provisioihin ja bonuksiin liittyviä asioita. Lisäksi selvitettiin työntekijän suhtautumista työhönsä, osaamisensa riittävyyteen, työorganisaatioonsa ja työyhteisöönsä erilaisin työhyvinvointia, työtyytyväisyyttä ja työilmapiiriä kartoittavin väittämin. Tässä aihepiirissä määritettiin myös vastaajien mahdollisuuksia vaikuttaa työhönsä liittyviin päätöksiin ja kysyttiin erilaisten tekijöiden, kuten ansiotason, työn mielenkiintoisuuden sekä hyvien työtoverien ja suhteiden tärkeyttä vastaajien mielestä. Yleisesti työajoista kysyttiin muun muassa vastaajan työaikamuotoa, työtuntien ja ylitöiden määrää sekä organisaation työaikajärjestelyitä, kuten onko vastaajan työpaikalla käytössä työaikakirjanpitoa. Edelleen kysyttiin työmääriä kotona, iltaisin ja viikonloppuisin ilman työnantajan määräystä sekä määritettiin miten olennaisia työtehtävien vaatimukset, työnantajan määräykset, oma innostus tai pyrkimykset uralla etenemiseen olivat tehtyjen työtuntien määrää ajatellen. Työaikoihin liittyvistä kysymyksistä osa koski työaikapankkia, josta haluttiin tietää, kuinka kauan vastaaja on käyttänyt kyseistä järjestelmää, mitkä ovat työaikatilin plus- ja miinus-tuntien enimmäismäärät, vastaajan säästössä olevien tai lainattujen tuntien ja vapaiden määrä sekä niin kutsutun tasoittumisjakson pituus eli millä aikavälillä säästettyjen tai etukäteen käytettyjen tuntien tulee tasoittua nollaan. Lisäksi kysyttiin vastaajien tyytyväisyyttä tai tyytymättömyyttä työaikapankkiin ja yleisiin työaikajärjestelyihin sekä tämän mahdollisuuksia vaikuttaa työaikoihinsa. Työpaikan ilmapiiriä arvioitiin kysymyksillä organisaation kulttuurista, erilaisten ristiriitojen ja häiritsevän kilpailuhengen esiintymismäärästä sekä siitä, miten hyvissä ajoin vastaajan työtä koskevista muutoksista yleensä tiedotetaan. Vastaajaa myös pyydettiin arvioimaan työtään ajankäyttöön liittyvien väittämien avulla sekä työpaikkansa työilmapiiriä valitsemalla ääripäitä kuvaavien sanojen, kuten kannustava ja latistava, väliltä. Luottamukseen liittyen vastaajille esitettiin arvioitavaksi väittämiä organisaation johdon, esimiesten, luottamushenkilöiden ja henkilöstön toiminnan sekä vuorovaikutuksen laadusta. Myös organisaation johtoa ja johtamista arvioitiin väittämillä. Näissä määritettiin yksikön johdon ja vastaajan lähimmän esimiehen luotettavuutta sekä pätevyyttä yksikön talouden ja henkilöstöasioiden hoitoon. Lopuksi kysyttiin vastaajan ammattiyhdistystaustasta. Kysymyksissä haluttiin tietää, mihin ammattiliittoon vastaaja kuuluu ja kuinka kauan hän on ollut liiton jäsenenä. Lisäksi kysyttiin, onko vastaajalla luottamustehtäviä ja pyydettiin arviota työnantajan ja oman henkilöstöryhmän paikallisen ammattiosaston keksinäisistä yhteistoimintasuhteista. Taustamuuttujia tutkimuksessa olivat vastaajan yritys/organisaatio, sukupuoli, syntymävuosi, siviilisääty, puolison työmarkkina-asema, kotitalouden muoto, ammattikoulutus ja henkilökohtaiset palkkatulot.

The survey covered opinions on working time bank systems in Finnish organisations. Other main topics included job and organisation characteristics, working hours, work atmosphere and management. A working time bank (flexible working time scheme, working hours bank) allows employees to save working time for their individual needs. Hours worked in excess of regular working hours are saved up in the bank, and employees can take free time based on the accumulated hours later. Job characteristics were charted with questions about the respondents' status at work, main duties, contract type, working time (full-time, part-time, semi-retired etc.) and the pay system. The respondents were asked whether they thought they would be able to work till retirement age and if not, why. Some questions explored autonomy at work, attitudes to work and to the organisation, job satisfaction, and the importance of various factors of work (e.g. good salary, interesting job, degree of autonomy, good relations with co-workers) to the respondents. Work athmosphere, organisation culture, satisfaction with the management and immediate supervisor, labour relations (between management and workers) and workplace relations (between workers) were studied with a number of questions in different parts of the questionnaire. The survey also investigated workloads, working hours and working time banks arrangements. Questions covered hours worked on a normal week, paid and unpaid overtime work, reasons for overtime, possibilities to take time off, flexibility of working arrangements etc. Experiences of and satisfaction with the working time bank system were explored with questions relating to how the system worked and how the respondent had used it, degree of satisfaction with the system and reasons for satisfaction/dissatisfaction. The respondents were also asked about their working time preferences (reduced hours at request, part-time work, more regular hours etc). Finally, the respondents were asked about trade union membership, their official positions, and relations between the workplace union and the employer. Background variables included the respondent's organisation, gender, year of birth, marital status, occupational status and economic activity of the spouse, household composition, R's vocational educcation and wage level.

Todennäköisyys- ja ei-todennäköisyysotannan yhdistelmäMixedProbabilityNonprobability

Mixed probability and non-probabilityMixedProbabilityNonprobability

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2543
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=012bd6a7c8711e768b27637e5508d251239ae7606f22113bc3cfc7f8d5ce778c
Provenance
Creator Oinas, Tomi; Jokivuori, Pertti; Ilmonen, Kaj
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2010
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland