Lapsesta aikuiseksi: 27-vuotiaiden elämäntilannekysely 1986

Kysely on osa Lapsesta aikuiseksi -tutkimusta, joka on jatkunut samojen henkilöiden seurantana yli 30 vuotta. Tämän tutkimusvaiheen tarkoituksena on kuvata 27-vuotiaiden nuorten aikuisten elämän eri osa-alueita, kuten perhettä, koulutusta, työtä, vapaa-aikaa, elämässä tapahtuneita muutoksia sekä arvoja. Elämäntilannekyselyn lisäksi tutkimusvaiheessa kerättiin tietoa teemahaastattelulla sekä kahdella persoonallisuuskyselyllä. Aluksi kyselyssä selvitettiin perhesuhteita. Vastaajalta kysyttiin hänen siviilisäätyään, edellisten kumppanien määrää, talouden kokoa sekä lasten lukumäärää. Lisäksi vastaajaa pyydettiin arvioimaan hänen tyytyväisyyttään lähi-ihmissuhteidensa nykyiseen tilaan. Asumiseen liittyen tiedusteltiin vastaajan asunnon omistussuhdetta, asunnon pinta-alaa ja tyytyväisyyttä sen hetkiseen asumistilanteeseensa. Myös koulutusta ja ammatinvalintaa, puolison ja vanhempien ammatteja sekä vastaajan työaikaa kartoitettiin. Vapaa-aika oli kiinnostuksen kohteena seuraavaksi. Vastaajalta tiedusteltiin kuinka usein hän käy esim. diskoissa tai teatterissa. Myös kirjojen lukemisesta, musiikin kuuntelusta, television katselusta ja liikunnan harrastamisesta esitettiin kysymyksiä. Alkoholinkäyttöön liittyen vastaaja kertoi, kuinka usein ja mistä syistä hän juo alkoholia sekä minkä ikäisenä on käytön aloittanut. Edelleen tiedusteltiin tupakoinnista, tupakoinnin lopettamisyrityksistä sekä altistumisesta passiiviselle tupakoinnille. Erilaisilla väittämillä selvitettiin vastaajan varmuutta seuraavien asioiden suhteen; elämänura ja ammatti, uskomukset, poliittinen kannattaminen, elämäntapa, ystävyyssuhteet, seurustelu, vastuun jakaminen perheessä ja harrastukset. Häntä pyydettiin arvioimaan, miten tärkeitä ja merkitseviä oman elämän kannalta ovat esim. politiikka, tekniikka, uskonto ja urheilu. Lisäksi vastaajan kehitystavoitteita ja niiden saavuttamista kartoitettiin erilaisilla väitteillä. Vastaaja muun muassa pohti, onko hän saavuttanut tavoitteitaan, onko hän tyytyväinen itseensä, uskooko mahdollisuuksiinsa vaikuttaa omaan kehitykseensä ja suhtautuuko asioihin luottavaisesti. Lopuksi selvitettiin elämässä tapahtuneita muutoksia. Vastaajalta kysyttiin, mitä asioita hänen kohdalleen on tapahtunut (esim. opiskelun aloittaminen, naimisiinmeno, äidin tai isän kuolema) ja miten myönteisiä tai kielteisiä tapahtumat ovat olleet. Edelleen vastaajaa pyydettiin laittamaan luetellut asiat (koti ja perhe, työ ja opiskelu, vapaa-ajan harrastukset, ystävät) järjestykseen sen perusteella, miten paljon tyydytystä ne tuottavat hänen senhetkisessä elämäntilanteessaan. Vielä vastaajaa kehotettiin miettimään muun muassa sitä, kuinka selkeitä ovat hänen tulevaisuutta koskevat suunnitelmansa ja minkälaista hänen suhtautumisensa tulevaisuuteen yleisesti ottaen on. Vastaajaa pyydettiin myös pohtimaan, miten paljon hän katsoo tulevaisuutensa riippuvan erilaisista tekijöistä, kuten itsestä, menneisyydestä, ulkoisista asioista, onnesta, kohtalosta tai jumalasta. Lopuksi kysyttiin, kuinka paljon vastaaja pelkää tulevaisuutta ajatellen esim. taloudellisia vaikeuksia, ihmissuhdeongelmia tai luonnon saastumista, ja toisaalta kuinka tärkeänä hän pitää tulevaisuuden kannalta erilaisia asioita, kuten taloudellista menestystä, ihmissuhteita, terveyttä, tai kulttuurielämää. Taustamuuttujana on vastaajan sukupuoli.

The data are part of the Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development (JYLS), in which the same individuals have been followed over 30 years. At this research stage, the life situation of 27-year-olds was charted regarding topics such as family, education, work, leisure, values, and changes in life. The research stage also includes theme interviews and two personality tests. First, the respondents' family relations were canvassed. They were asked about their marital status, number of previous partners, household size, number of children, and satisfaction with the current state of their closest relationships. There were also questions on housing, education, choice of career, working hours, and the parents' occupation. In relation to leisure, the respondents indicated how often they went to discos or theatres. Further questions covered reading books, listening to music, watching television, and physical exercise. Some questions pertained to the respondents' use of alcohol and smoking. The respondents were presented with a set of attitudinal statements measuring their certainty on various issues including career and occupation, beliefs, political support, lifestyle, friendships, dating, hobbies, and sharing family responsibilities. The importance of politics, technology, religion, and sports was also examined. The respondents' satisfaction with themselves was surveyed, as well as their development targets. In addition, they were asked whether they had obtained their goals in life and whether they generally looked at various things trustingly. Finally, changes in life were queried. The respondents were asked to name various events in their life (e.g. beginning studies, getting married, the death of a parent) and rate their positivity or negativity. The respondents were also asked to sort various things (e.g. home and family, work and studies, free time activities, friends) into ascending order according to how much satisfaction they received from them in their current life situation. Views on important issues and threats in the future were also queried. The background variables included the 27-year-old's gender.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2005.04.028
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=3755bd483de8d2e228d84f20a82b2c49a15ed66ab837c9de721165b26376c9d5
Provenance
Creator Pulkkinen, Lea
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2007
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.; The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English; Swedish
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Psychology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Jyväskylä; Finland; Jyväskylä; Suomi; Finland