ORVESTO 1976-I_4

DOI

In the mid-1960s, Testologen AB in collaboration with a group of advertisers, introduced a new way of investigation, where data about the target groups - socio-economic data, interests, purchasing habits, possessions, buying intentions - and data on reading habits were collected in the same survey. At SND there are now surveys available from the Sweden Now series covering a 20-year period, 1972-1991. Questions put in the 1976 survey are replications from the years before. Purpose: Collect broad information about interests, purchasing habits and media choices Subset of Sweden Now 1976-I, covering the period 1975-11-04 to 1975-12-23.

I mitten av 1960-talet introducerade Testologen AB, i samverkan med en grupp annonsörer, en ny undersökningsform som innebar att målgruppsdata - socio-ekonomiska data, intressen, köpvanor, innehav, köpavsikter mm - och läsvanedata insamlades i en och samma undersökning. Undersökningarna går under benämningen 'Sverige Nu', men databanken marknadsförs under benämningen ORVESTO. Namnet ORVESTO markerar målsättningen att täcka många mediagrupper: OR som i organisationspress, VE som i veckopress och STO som i storstadspress. Vid SND finns ORVESTO-undersökningar som täcker en tjuguårsperiod, 1979-1991 tillgängliga. ORVESTO 1976 är en total replik av 1975 års undersökning. Syfte: Samla in en bred information om intressen, köpvanor och mediaval Delmängd av ORVESTO 1976-I omfattande perioden 1975-11-04 till 1975-12-23.

Sample selected from the Statistic Sweden population register over the total population (RTBS)

Urvalet draget från SCBs register över totalbefolkningen (RTBS)

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/002787
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=b704d43767c002bec2dc6bf39e200ad4a1ecb004845bffc43de1cf1f3ac3f453
Provenance
Creator Testologen Ltd.; Testologen AB
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 1984
Rights Access to data through SND. Data are accessible by order.; Åtkomst till data via SND. Data är tillgängliga via beställning.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige