Trafiksäkerhetsenkäten 2008

DOI

This is the 27th study in a series of annual surveys on road safety conducted since 1981. The study is conducted by Statistics Sweden on behalf of the the Swedish Transport Administration and aims to identify and analyse traffic safety statistics. The study is is done by a questionnaire directed to a stratified sample of the population. The study from 2008 had a 62,4 percent response rate and a sample of 9 600 randomly selected people aged between 15 and 84 years. The questions in the study include, for example, traffic behaviour and traffic patterns; attitudes to road safety and traffic rules, the relation between alcohol and traffic and child safety in traffic. Both motor traffic, bicycle and foot traffic is concerned. A total of 26 questions are used, including descriptive questions, estimation questions and attitude questions. Purpose: The survey aims to identify and analyse traffic safety statistics.

Detta är den 27:e studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet som genomförts sedan 1981, med syfta att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. 2008 års studie har har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av dåvarande Vägverket. Idag är det Trafikverket som ansvarar för studien. Undersökningen genomförs genom ett frågeformulär riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. Förutom den pappersenkät som användes fanns också möjlighet att besvara frågeformuläret på webben. Svarsfrekvensen var 62,4 procent för urvalet 9 600 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 84 år. Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 26 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor. Ny fråga för 2008 är bland annat om det anses rimligt att sänka hastighetsgränserna av miljöskäl. Syfte: Syftet med studien är att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

A sample of 6 300 individuals, stratified after geographical areas for the Swedish Road Administration, was drawn from the Statistic Sweden register over the total population (RTB). An additional selection of 500 individuals were made for Region Norr, to allow separate report of Norrbottens and Västerbotten county. An additional selection of 2 700 individuals was also made for Region Mälardalen, to allow separate report of Uppsala, Södermanlands, Örebro och Västmanlands county. A certain "over selection" was based on covering. Total sample 9 600 individuals, 154 strata (11 geographic areas, 7 age groups, 2 gender).

Ett grundurval om 6 300 personer, fördelat efter dåvarande Vägverkets regionindelning, drogs från Registret över Totalbefolkningen (RTB). För Region Norr gjordes ett tilläggsurval på 500 personer för att möjliggöra särredovisning av resultaten för Norrbottens län och Västerbottens län. Även för Region Mälardalen gjordes till tilläggsurval på 2 700 personer, för möjlighet att särredovisa Uppsala, Södermanlands, Örebro och Västmanlands län. Ett visst "överurval" gjordes med hänsyn till övertäckning. Totalt urval 9 600 personer fördelat på 154 strata (11 geografiska områden, 7 åldersklasser, 2 kön).

Probability: Stratified

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Probability

Sannolikhetsurval

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Web-based interview

Webbaserad intervju

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/001638
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=9788858ed64e1962cf620a87e6e5f261ce43497ff441de8c7ed316fd08ae5681
Provenance
Creator Swedish Road Administration; Vägverket
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2013
Rights Access to data through SND. Data are accessible by order.; Åtkomst till data via SND. Data är tillgängliga via beställning.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Jurisprudence; Law; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige