Vestre Bergsmoen

Gravrøys med plyndringsgrop, godt synlig på Lidar som en tydelig anomali. Befart i terrenget den 13.01.2023, i en periode med lite snø. Observasjon i terrenget av stor kampestein, overgrodd med mose. Høyde på omlag 1 meter fra grunnterreng. Plydnringsgrop som var noe utflytende. Grunneier opplyser at det har blitt dumpet stein i området knyttet til nydyrking på 1980-tallet like ved. Størrelse på haug, grop i midten, form og beliggenhet i terrenget motsier imidlertid at dette skal være en rydningsrøys.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/296710
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=2775361&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Trøndelag fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 2023
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (12.415W, 64.241S, 12.415E, 64.241N); Snåsa