Medborgarundersökningen 2002-2003

DOI

Citizen survey 2002-2003 (MBU02-03) is a follow up to citizen surveys conducted in 1987 and 1997 (SND 0474, SND 0796). The studies will examine the opportunities for citizens to influence their own situation and to participate in social decision-making. The study was conducted in the fall of 2002 to spring of 2003, led by researchers at the Department of Government, Uppsala University. Fieldwork was conducted by Statistics Sweden. The study is funded by the Integration Political Power Investigation and the project Mechanisms of Democracy. The data is based mainly on interviews. Selection is based on about 2,000 individuals residing in Sweden and has a response rate of 59.5 percent (slightly lower than the previous years' surveys). Data is available at the German Data Archive GESIS. Purpose: Aims to study the ability of citizens to influence their own situation and to participate in social decision-making.

Medborgarundersökningen 2002-2003 (MBU02-03) är en uppföljning av de medborgarundersökningar som genomfördes 1987 och 1997 (SND 0474, SND 0796) . Undersökningarna syftar till att studera medborgarnas möjligheter till att påverka sin egen situation samt att delta i det samhälleliga beslutsfattandet. Studien genomfördes under hösten 2002 till och med våren 2003, under ledning av forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Fältarbetet genomfördes av Statistiska centralbyrån. Undersökningen är finansierad av Integrationspolitiska maktutredningen och projektet Demokratins mekanismer. Datamaterialet består främst av intervjuer, i första hand genom besök i den intervjuades hem. Urvalet baseras på ungefär 2000 individer bosatta i Sverige och har en svarsfrekvens på 59,5 procent (något lägre än tidigare års undersökningar). Data finns att beställa hos det tyska dataarkivet GESIS. Länk finns längre ner i katalogposten. Syfte: Syftar till att studera medborgarnas möjligheter att påverka sin egen situation samt att delta i det samhälleliga beslutsfattandet.

Probability: Simple random

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Probability

Sannolikhetsurval

Face-to-face interview

Personlig intervju

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=b609be8b47dfa7df7e46dd414f1e416944dbc1f33dcb367d23921292e197bc12
Provenance
Creator Westholm, Anders; Borevi, Karin; Strömblad, Per
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2016
Rights Access to data through an external actor. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via extern aktör. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige